Yeterlilik Kodu

TR00327857

Yeterlilik Adı
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Finans, bankacılık ve sigorta
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bankacılık ve finansal piyasa hareketlerini takip ve analiz edebilme yeteneği kazanır.
 • İşletme ve iktisat konularında kapsamlı bilgi edinerek, bu bilgileri bankacılık ve finans alanına entegre ederek analiz yetkinliği kazanır.
 • Bankacılık ve Finans biliminin teorik temellerini kavrayarak bunları uygulama alanlarına aktarmada yetkinlik kazanır.
 • Bankacılık ve finans piyasalarının hukuki alt yapısı ile kapsamlı bilgi edinerek mevzuata hakim olarak problem çözme yeteneği kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanında gerekli sayısal problem çözme tekniklerini kavrayarak bunların aktif iş hayatında kullanımı noktasında bilgi sahibi olur.
 • Piyasada faaliyet gösteren ve istihdam olanağı bulunan finans kuruluşlarının yönetimi konusunda yetkin bilgi kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
 • Ekonomik gelişmeleri takip etme, politika geliştirme, ekonomik göstergeleri yorumlama yetkinliğine sahip olur.
 • Bankacılık ve finans alanında aldığı teknik bilgi ile finansal tabloları hazırlama, analiz etme, yorumlama konularında donanımlı bilgi sahibi olur.
 • Bankacılık ve finans alanında uluslararası piyasa gelişmelerini takip etme, analiz etme, yorumlama, karşılaştırma yetkinliğini sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz. (2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı, niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dönem içi notunun ağırlığı %40, dönem sonu notunun ağırlığı %60’tır. (3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. (4) Ara sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez. (5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir. (6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili esaslar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Notlar MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: a) Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00 Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Esasına Göre Katsayı 90-100 AA 4,00 85-89 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 60-69 DC 1,50 50-59 DD 1,00 30-49 FD 0,50 0-29 FF 0,00 b) DS: Devamsız c) G: Geçer ç) K: Kalır d) M: Muaf (2) Geçer (G) ve Kalır (K) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz. (3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC notu, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir. Seminer dersi, tez önerisi sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi dersinden başarılı sayılabilmek için G notunu almış olmak gerekir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan EASD açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar her enstitü için EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Başarma Şartları(1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. (3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. (4) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. (5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Özel ve kamu bankalarında çalışma alanları, görevleri şu şekildedir; Bütçe uzmanı Finansal planlama uzmanı Sigorta uzmanı Yatırım danışmanı Portföy yöneticisi Müfettiş Bunların dışında özel sektörde bankacılık mezunları mali müşavir ve değerleme uzmanı olarak da görev yapabilmektedir. Mali müşavir olabilmek için SMM (Serbest Mali Müşavirlik) sınavına girmeleri gerekir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00327857


Yeterlilik Adı
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bankacılık ve finansal piyasa hareketlerini takip ve analiz edebilme yeteneği kazanır.
 • İşletme ve iktisat konularında kapsamlı bilgi edinerek, bu bilgileri bankacılık ve finans alanına entegre ederek analiz yetkinliği kazanır.
 • Bankacılık ve Finans biliminin teorik temellerini kavrayarak bunları uygulama alanlarına aktarmada yetkinlik kazanır.
 • Bankacılık ve finans piyasalarının hukuki alt yapısı ile kapsamlı bilgi edinerek mevzuata hakim olarak problem çözme yeteneği kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanında gerekli sayısal problem çözme tekniklerini kavrayarak bunların aktif iş hayatında kullanımı noktasında bilgi sahibi olur.
 • Piyasada faaliyet gösteren ve istihdam olanağı bulunan finans kuruluşlarının yönetimi konusunda yetkin bilgi kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
 • Ekonomik gelişmeleri takip etme, politika geliştirme, ekonomik göstergeleri yorumlama yetkinliğine sahip olur.
 • Bankacılık ve finans alanında aldığı teknik bilgi ile finansal tabloları hazırlama, analiz etme, yorumlama konularında donanımlı bilgi sahibi olur.
 • Bankacılık ve finans alanında uluslararası piyasa gelişmelerini takip etme, analiz etme, yorumlama, karşılaştırma yetkinliğini sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz. (2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı, niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dönem içi notunun ağırlığı %40, dönem sonu notunun ağırlığı %60’tır. (3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. (4) Ara sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez. (5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir. (6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili esaslar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Notlar MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: a) Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00 Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Esasına Göre Katsayı 90-100 AA 4,00 85-89 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 60-69 DC 1,50 50-59 DD 1,00 30-49 FD 0,50 0-29 FF 0,00 b) DS: Devamsız c) G: Geçer ç) K: Kalır d) M: Muaf (2) Geçer (G) ve Kalır (K) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz. (3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC notu, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir. Seminer dersi, tez önerisi sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi dersinden başarılı sayılabilmek için G notunu almış olmak gerekir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Finans, bankacılık ve sigorta

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Özel ve kamu bankalarında çalışma alanları, görevleri şu şekildedir; Bütçe uzmanı Finansal planlama uzmanı Sigorta uzmanı Yatırım danışmanı Portföy yöneticisi Müfettiş Bunların dışında özel sektörde bankacılık mezunları mali müşavir ve değerleme uzmanı olarak da görev yapabilmektedir. Mali müşavir olabilmek için SMM (Serbest Mali Müşavirlik) sınavına girmeleri gerekir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan EASD açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar her enstitü için EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.


Edinme Yolları

(1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. (3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. (4) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. (5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00327857

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasFinance, banking and insurance
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00327857


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Finance, banking and insurance

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-