Kalite güvencesi; yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını sağlayan planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetleridir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) hedeflerine ulaşabilmesi için yeterlilik sağlayıcılar ve faydalanıcılar arasında güven ortamı oluşturulmalıdır. Yeterliliklerin eğitim ve iş dünyasında kabul görmesi ve bireylerin yeterlilikler arasında kolaylıkla ve güvenle ilerlemeleri, yeterliliklerin kalitesine güven duyulmasına bağlıdır. Bu nedenle, TYÇ’de yalnızca kalite güvencesi sağlanmış; başka bir ifadeyle paydaşların kalitesine güven duyduğu yeterlilikler yer alacaktır.

Yeterliliklerin kalite güvencesinin kim tarafından, nasıl ve ne sürede sağlanacağı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde açıklanmıştır. İlgili madde de belirtilen hükümler doğrultusunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) hazırlanmış ve 25 Mart 2018 tarih ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi için Kalite Güvence Yönetmeliği’nde belirlenen kalite güvence ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. TYÇ kapsamında belirlenen kalite güvence ölçütleri ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nin benimsediği kalite güvence prensipleri arasında güçlü benzerlikler bulunmaktadır. Bu durum TYÇ’nin uluslararası kriterlere uyumunu kolaylaştırmakta ve TYÇ’ye güven duyulmasını sağlamaktadır.

TYÇ’ye yerleştirilecek yeterliliklerin karşılaması gereken kalite güvence ölçütleri, Kalite Güvence Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde tanımlanmıştır. Kalite güvence ölçütleri, sorumlu kurumlar tarafından kurulacak ve eğitim kurumları veya belgelendirme kuruluşlarının işleteceği kalite güvence sistemleri aracılığıyla yerine getirilecek ve yine Yönetmelik’te belirlenen göstergeler yardımıyla izlenecektir.

Kalite güvence ölçütleri şunlardır:

 • Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanır.
 • Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilir.
 • Belgelendirme süreçleri, şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülür.
 • Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Dış değerlendirme yapan birim, ekip veya kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi tutulur.
 • Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri yürütülür.
 • Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaşların katılımı sağlanır.
 • Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere dayalı yürütülür.
 • Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanır.
 • Geri bildirim mekanizmaları geliştirilir ve uygulanır.
 • Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanır.