Yeterlilik Kodu

TR0030005219

Yeterlilik Adı
Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.mu.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisansta kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.1-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.2-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.3-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.7-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.8-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.9-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendiri

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı’nda Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, öncelikle üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmaları gerekmektedir. Diğer alanlarda başvuracak adayların bilimsel hazırlık okumaları gerekmektedir. Aksi durumlarda Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanacaktırYukarıda belirtilen ön şartlar ile birlikte; belgelendirmek koşulu ile özet olarak aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak öğrenci kabul edilmektedir:- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı Sözel Puanı (%50)- Lisans Akademik Not Ortalaması (%20)- Yazılı veya Sözlü Mülakat Puanı (%30)Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde bulunan aşağıdaki ifadeler doğrultusunda öğrenci kabul koşulları açıklanmıştır:(1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,b) ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları,ç) EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.(2) Yabancı dil başarı durumu;a) Lisansüstü programlara başvuran adayların, yabancı dil başarı düzeyi, ÜDS, KPDS, YDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.b) Programlar için gerekli yabancı dil düzeyi EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenebilir.c) Bilim alanı yabancı dil eğitim-öğretimi olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, ÜDS’den, KPDS’den, YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan ve bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden doktora için ÜDS’den, KPDS’den YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucuna göre yapılır.a) ALES puanının %50’si,b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 20’si,c) Yazılı veya Mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.ç) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir.(4) Yabancı dil hazırlık; Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik eğitiminin tamamen veya kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlarda, bu programlara ait yabancı dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 Tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EK’nun teklifi üzerine Senato

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030005219


Yeterlilik Adı
Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisansta kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.1-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.2-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.3-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.7-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.8-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.9-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendiri


Detaylı Bilginin Kaynağı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Eğitim bilimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı’nda Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, öncelikle üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmaları gerekmektedir. Diğer alanlarda başvuracak adayların bilimsel hazırlık okumaları gerekmektedir. Aksi durumlarda Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanacaktırYukarıda belirtilen ön şartlar ile birlikte; belgelendirmek koşulu ile özet olarak aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak öğrenci kabul edilmektedir:- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı Sözel Puanı (%50)- Lisans Akademik Not Ortalaması (%20)- Yazılı veya Sözlü Mülakat Puanı (%30)Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde bulunan aşağıdaki ifadeler doğrultusunda öğrenci kabul koşulları açıklanmıştır:(1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,b) ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları,ç) EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.(2) Yabancı dil başarı durumu;a) Lisansüstü programlara başvuran adayların, yabancı dil başarı düzeyi, ÜDS, KPDS, YDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.b) Programlar için gerekli yabancı dil düzeyi EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenebilir.c) Bilim alanı yabancı dil eğitim-öğretimi olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, ÜDS’den, KPDS’den, YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan ve bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden doktora için ÜDS’den, KPDS’den YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucuna göre yapılır.a) ALES puanının %50’si,b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 20’si,c) Yazılı veya Mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.ç) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir.(4) Yabancı dil hazırlık; Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik eğitiminin tamamen veya kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlarda, bu programlara ait yabancı dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 Tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EK’nun teklifi üzerine Senato


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030005219

Qualification Title
German Language Teaching Masters Degree
Awarding BodyMugla Sıtkı Koçman University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.mu.edu.tr/
Orientation-
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

The type of assessment and assessment applied for each course is defined in detail in the man Course Teaching Plan ”in accordance with the Muğla Sıtkı Koçman University Undergraduate Education and Examination Regulations.1-Possesses the theoretical knowledge to assess and evaluate programs, teaching strategies, methods and techniques related to the field2-Recognizes national and international cultures.3-Interprets and evaluates data, defines and analyzes problems, develops solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.4-Chooses and applies the most suitable strategy, method and technique for the particular group of students considering their developmental and individual needs and the special requirements of the field5-Devlops quality materials suitable for the teaching of the field and for the needs of the specific group of students6-Assesses and evaluates the development of the students in multiple dimensions using multiple assessment techniques.7-Takes responsibility both as a team member and individually in order to fulfill tasks efficiently.8-Recognizes particular characteristics of self as an individual; fosters strengthes and compensates weaknesses9-Evaluates the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.

Quality Assurance-
Access Requirements

The applicants who will apply to the MA program in the department of German Language Education in the Department of Foreign Language Education are required to graduate from the German Language Teaching Program in the Faculty of Education. Applicants who will apply in other fields need to read scientific preparation. Otherwise, the decisions of the Department and the Board of Directors will be applied.With the above mentioned preconditions; In summary, students are accepted by taking the following criteria into consideration:- Academic Staff and Graduate Education Exam Equal Weight Score (50%)- Undergraduate Grade Point Average (20%)- Written or Oral Interview Score (30%)Muğla Sıtkı Koçman University Graduate Education Üniversitesi Teaching Regulations Üniversitesi describes the conditions for admission in accordance with the following statements:(1) Candidates to apply for master programs;a) to have a bachelors degree from foreign faculties or colleges accepted as equivalent by the national or HEC,b) have obtained at least 55 standard points from ALES or at least an equivalent score from one of the examinations accepted by the Interuniversity Board.c) To provide the foreign language achievement grade determined by the Senate under the application conditions of the programs applied in foreign language education,d) They must meet the additional requirements determined by the Senate and approved by EABDK / EASDK and EK.(2) Foreign language achievement;a) The level of foreign language achievement of candidates applying for graduate programs is measured according to the national and international foreign language knowledge-level determination examinations or the results of the MÜDS which are accepted as equivalent by the ÜDS, KPDS, YDS and Interuniversity Board.b) The foreign language level required for the programs EABD / EASDs proposal can be determined by the Senate upon the proposal of EYK.c) Candidates who apply for masters and doctoral programs in the fields of science and foreign language teaching are at least 60 points from UDS, KPDS, YDS, and at least the equivalent of national and international foreign language exams accepted as validity by the Interuniversity Board. UDS for a doctor in a language different from foreign language in terms of points and science, at least 60 from YDS from KPDS 3) Evaluation of the applications of the applicants for graduate programs and their placement in the program; The ALES score is based on the grade point average and the interview / written exam result.a) 50% of the ALES score,b) 20% of undergraduate / graduate GPAc) 30% of the written or interview grade is collected and made according to the scores obtained by EYK.ç) Success score; For graduate candidates must have at least 70 over 100 full grades.(4) Foreign Language Preparation; For the students who cannot achieve the foreign language achievement grade of these programs in the programs where the master and doctorate / arts qualification training is carried out in whole or part of the foreign language, the sanat Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions u published in Foreign language preparatory program shall be applied in accordance with the related provisions of the Regulation on the Principles to be obeyed in Foreign Language Teaching.(5) The conditions of admission of Turkish citizens or foreign nationals residing abroad to the graduate programs shall be determined by the Senate upon the proposal of the concerned EABDK / EASDK and the proposal of the EK.

Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

In addition to working as a teacher in public and private schools affiliated to the Ministry of National Education, they have the opportunity to work in private language learning centers.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030005219


Qualification Title
German Language Teaching Masters Degree

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info

The type of assessment and assessment applied for each course is defined in detail in the man Course Teaching Plan ”in accordance with the Muğla Sıtkı Koçman University Undergraduate Education and Examination Regulations.1-Possesses the theoretical knowledge to assess and evaluate programs, teaching strategies, methods and techniques related to the field2-Recognizes national and international cultures.3-Interprets and evaluates data, defines and analyzes problems, develops solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.4-Chooses and applies the most suitable strategy, method and technique for the particular group of students considering their developmental and individual needs and the special requirements of the field5-Devlops quality materials suitable for the teaching of the field and for the needs of the specific group of students6-Assesses and evaluates the development of the students in multiple dimensions using multiple assessment techniques.7-Takes responsibility both as a team member and individually in order to fulfill tasks efficiently.8-Recognizes particular characteristics of self as an individual; fosters strengthes and compensates weaknesses9-Evaluates the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.


Source Of Further Info

Mugla Sıtkı Koçman University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Education science

Information Language
EN

Awarding Body
Mugla Sıtkı Koçman University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Mugla Sıtkı Koçman University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

In addition to working as a teacher in public and private schools affiliated to the Ministry of National Education, they have the opportunity to work in private language learning centers.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

The applicants who will apply to the MA program in the department of German Language Education in the Department of Foreign Language Education are required to graduate from the German Language Teaching Program in the Faculty of Education. Applicants who will apply in other fields need to read scientific preparation. Otherwise, the decisions of the Department and the Board of Directors will be applied.With the above mentioned preconditions; In summary, students are accepted by taking the following criteria into consideration:- Academic Staff and Graduate Education Exam Equal Weight Score (50%)- Undergraduate Grade Point Average (20%)- Written or Oral Interview Score (30%)Muğla Sıtkı Koçman University Graduate Education Üniversitesi Teaching Regulations Üniversitesi describes the conditions for admission in accordance with the following statements:(1) Candidates to apply for master programs;a) to have a bachelors degree from foreign faculties or colleges accepted as equivalent by the national or HEC,b) have obtained at least 55 standard points from ALES or at least an equivalent score from one of the examinations accepted by the Interuniversity Board.c) To provide the foreign language achievement grade determined by the Senate under the application conditions of the programs applied in foreign language education,d) They must meet the additional requirements determined by the Senate and approved by EABDK / EASDK and EK.(2) Foreign language achievement;a) The level of foreign language achievement of candidates applying for graduate programs is measured according to the national and international foreign language knowledge-level determination examinations or the results of the MÜDS which are accepted as equivalent by the ÜDS, KPDS, YDS and Interuniversity Board.b) The foreign language level required for the programs EABD / EASDs proposal can be determined by the Senate upon the proposal of EYK.c) Candidates who apply for masters and doctoral programs in the fields of science and foreign language teaching are at least 60 points from UDS, KPDS, YDS, and at least the equivalent of national and international foreign language exams accepted as validity by the Interuniversity Board. UDS for a doctor in a language different from foreign language in terms of points and science, at least 60 from YDS from KPDS 3) Evaluation of the applications of the applicants for graduate programs and their placement in the program; The ALES score is based on the grade point average and the interview / written exam result.a) 50% of the ALES score,b) 20% of undergraduate / graduate GPAc) 30% of the written or interview grade is collected and made according to the scores obtained by EYK.ç) Success score; For graduate candidates must have at least 70 over 100 full grades.(4) Foreign Language Preparation; For the students who cannot achieve the foreign language achievement grade of these programs in the programs where the master and doctorate / arts qualification training is carried out in whole or part of the foreign language, the sanat Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions u published in Foreign language preparatory program shall be applied in accordance with the related provisions of the Regulation on the Principles to be obeyed in Foreign Language Teaching.(5) The conditions of admission of Turkish citizens or foreign nationals residing abroad to the graduate programs shall be determined by the Senate upon the proposal of the concerned EABDK / EASDK and the proposal of the EK.


Ways To Acquire
-

Country Code
-