Yeterlilik Kodu

TR00100211

Yeterlilik Adı
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektronik ve otomasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7412

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.

1.4: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

2: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: Kalite sağlama tekniklerini açıklar.

2.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

1: Bakım ve onarım ön hazırlığı yapar.

1.1 Bakım bilgilendirmesi yapar.

1.2 Bakım öncesi malzeme ve donanım kontrolü yapar.

1.3 Kuyunun bakıma uygunluğunun kontrolünü yapar.

1.4 Makine dairesinin uygunluğunun kontrolünü yapar.

2: Tahrik sisteminin bakımını yapar.

2.1 Motor grubunun bakım ve onarımını yapar.

2.2 Makine grubunun bakım ve onarımını yapar.

2.3 Tahrik ve saptırma makarasının bakım ve onarımını yapar.

2.4 Fren sistemini kontrol ederek uygunsuzlukları rapor eder.

2.5 Hidrolik ünitenin bakım ve onarımını yapar.

3: Kumanda sisteminin bakımını yapar.

3.1 Hız regülatörünün üst kısmının bakım ve onarımını yapar.

3.2 Kumanda panosunun bakım ve onarımını yapar.

3.3 Kat ve kabin butonlarının bakım ve onarımını yapar.

4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

4.1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

4.2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

4.3 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

1 Kumanda sisteminin ve elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapar.

1.1 Bakım kumandasının bakım ve onarımını yapar.

1.2 Elektrikli güvenlik tertibatının kontrolünü yapar.

1.3 Hız regülatörü alt makarasının bakım ve onarımını yapar.

2: Rayların bakım ve onarımını yapar.

2.1 Konsolların ve flanşların bakım ve onarımını yapar.

2.2 Rayların bakım ve onarımını yapar.

3: Kat ve kabin kapılarının bakım ve onarımını yapar.

3.1 Kapıların mekanik kontrolünü yapar.

3.2 Kabin kapısının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.

3.3 Kapı kızaklarında kapı hareketine engel olan maddeleri temizler.

3.4 Kat ve kabin butonyer göstergelerinin ve butonların işlevselliğini denetleyerek eksiklikleri amirine bildirir.

4: Kabin ve karşı ağırlıkların bakım ve onarımını yapar.

4.1 Kabin üstü ve kabin taşıyıcı iskeletinin bağlantı sağlamlığını kontrol ederek uygun olmayanları amirlerine bildirir.

4.2 Karşı ağırlığın bağlantı patenlerinin ve yağ toplama kaplarının kontrolünü yapar.

4.3 Askı halatları ve tespit noktalarının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.

5: Kuyu dibi ve elemanlarının bakım ve onarımını yapar.

5.1 Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının sabitlenme uygunluğunu kontrol ederek temizliğini yapar.

5.2 Kuyu dibi elemanlarının uygunluk kontrolünü yapar.

6: Asansörü bakım ve onarım sonu kullanıma hazır hale getirir.

6.1 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğinin yapar.

6.2 Bakım ve onarım sonu düzenlemeleri yapar. 6.3 Bakım formunu düzenler.

7: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

7.1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

7.2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

7.3 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavlarda A1-3 birimleri için adaylara en az 10 soruluk; A4 birimi için en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Sınav sahada/gerçek ortamda veya başarım ölçütlerinin test edilip değerlendirmesine uygun prototip ürünler, küçük ölçekli modeller ve benzeri materyaller kullanılarak yapılabilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1-4) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Teorik sınavda 70 puan alan aday başarılı sayılır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi asansör bakım onarım alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100211


Yeterlilik Adı
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.

1.4: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

2: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: Kalite sağlama tekniklerini açıklar.

2.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

1: Bakım ve onarım ön hazırlığı yapar.

1.1 Bakım bilgilendirmesi yapar.

1.2 Bakım öncesi malzeme ve donanım kontrolü yapar.

1.3 Kuyunun bakıma uygunluğunun kontrolünü yapar.

1.4 Makine dairesinin uygunluğunun kontrolünü yapar.

2: Tahrik sisteminin bakımını yapar.

2.1 Motor grubunun bakım ve onarımını yapar.

2.2 Makine grubunun bakım ve onarımını yapar.

2.3 Tahrik ve saptırma makarasının bakım ve onarımını yapar.

2.4 Fren sistemini kontrol ederek uygunsuzlukları rapor eder.

2.5 Hidrolik ünitenin bakım ve onarımını yapar.

3: Kumanda sisteminin bakımını yapar.

3.1 Hız regülatörünün üst kısmının bakım ve onarımını yapar.

3.2 Kumanda panosunun bakım ve onarımını yapar.

3.3 Kat ve kabin butonlarının bakım ve onarımını yapar.

4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

4.1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

4.2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

4.3 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

1 Kumanda sisteminin ve elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapar.

1.1 Bakım kumandasının bakım ve onarımını yapar.

1.2 Elektrikli güvenlik tertibatının kontrolünü yapar.

1.3 Hız regülatörü alt makarasının bakım ve onarımını yapar.

2: Rayların bakım ve onarımını yapar.

2.1 Konsolların ve flanşların bakım ve onarımını yapar.

2.2 Rayların bakım ve onarımını yapar.

3: Kat ve kabin kapılarının bakım ve onarımını yapar.

3.1 Kapıların mekanik kontrolünü yapar.

3.2 Kabin kapısının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.

3.3 Kapı kızaklarında kapı hareketine engel olan maddeleri temizler.

3.4 Kat ve kabin butonyer göstergelerinin ve butonların işlevselliğini denetleyerek eksiklikleri amirine bildirir.

4: Kabin ve karşı ağırlıkların bakım ve onarımını yapar.

4.1 Kabin üstü ve kabin taşıyıcı iskeletinin bağlantı sağlamlığını kontrol ederek uygun olmayanları amirlerine bildirir.

4.2 Karşı ağırlığın bağlantı patenlerinin ve yağ toplama kaplarının kontrolünü yapar.

4.3 Askı halatları ve tespit noktalarının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.

5: Kuyu dibi ve elemanlarının bakım ve onarımını yapar.

5.1 Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının sabitlenme uygunluğunu kontrol ederek temizliğini yapar.

5.2 Kuyu dibi elemanlarının uygunluk kontrolünü yapar.

6: Asansörü bakım ve onarım sonu kullanıma hazır hale getirir.

6.1 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğinin yapar.

6.2 Bakım ve onarım sonu düzenlemeleri yapar. 6.3 Bakım formunu düzenler.

7: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

7.1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

7.2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

7.3 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavlarda A1-3 birimleri için adaylara en az 10 soruluk; A4 birimi için en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Sınav sahada/gerçek ortamda veya başarım ölçütlerinin test edilip değerlendirmesine uygun prototip ürünler, küçük ölçekli modeller ve benzeri materyaller kullanılarak yapılabilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ASANSÖR BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 3 12UY0092-3URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektronik ve otomasyon

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7412


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi asansör bakım onarım alanında istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1-4) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir.

Teorik sınavda 70 puan alan aday başarılı sayılır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100211

Qualification Title
Elevator Maintenance and Repair Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasElectronics and automation
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7412

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Conducts health and safety, and emergency rules.
 • Works in accordance with environmental protection legislation.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Takes precautions for working environment and environmental safety.
 • Prepares the spare parts, consumables, machinery and equipment to use in maintenance and repair.
 • Performs maintenance and repair of the rail system.
 • Performs maintenance and repair of landing doors.
 • Maintains and repairs the cabinet components.
 • Performs maintenance and repair of the speed regulator.
 • Performs maintenance and repairs of the bottom of pit shaft equipment.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100211


Qualification Title
Elevator Maintenance and Repair Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Conducts health and safety, and emergency rules.
 • Works in accordance with environmental protection legislation.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Takes precautions for working environment and environmental safety.
 • Prepares the spare parts, consumables, machinery and equipment to use in maintenance and repair.
 • Performs maintenance and repair of the rail system.
 • Performs maintenance and repair of landing doors.
 • Maintains and repairs the cabinet components.
 • Performs maintenance and repair of the speed regulator.
 • Performs maintenance and repairs of the bottom of pit shaft equipment.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 12UY0092-3ELEVATOR MAINTENANCE AND REPAIR LEVEL 3REVISION NO: 00URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electronics and automation

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08 : 7412


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-