Yeterlilik Kodu

TR00323836

Yeterlilik Adı
Beşerî ve İktisâdî Coğrafya Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yer bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
 • Etik kurallara uyma.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
 • Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
 • Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
 • Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
 • Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
 • Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
 • Araştırmayı rapor haline getirir.
 • Araştırma raporunu savunur.
 • Mekansal planlama ve beşeri çevre etkileşimleri olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kalkınma coğrafyası dahil olmak üzere mekan ve yere özgü temel kavramsallaştırma ile beşeri coğrafyaya teorik yaklaşımların kavranması.
 • Küreselleşme süreçleri ile onların yerel ve küresel ölçeklerdeki etkileri; küresel ağlar, kentlerin dönüşümü, bölgeler ve peyzajları, göç, kentleşme, kent ve kır bağlantıları ve arazi kullanımı konularında uzmanlaşma.
 • Toplumsal, politik ve ekonomik süreçler ile beşeri aktivitelerin artışı, dağılımı ve etkenleri konularında uzmanlaşma.
 • Teorik yaklaşımları sunma, teorik ve nicel değerlendirmeler yapabilmek ve bilimsel analizlerde veri kullanımı ve uygun yöntemler ve teori kullanımları konusunda deneyimli olmak.
 • Problem odaklı araştırmalarda uygun nicel ve nitel yöntemleri seçebilme yeteneği kazanma.
 • Alan araştırması ve proje tasarımları ve yürütme konusunda deneyim kazanmak.
 • Çeşitli kaynaklardan karmaşık veri oluşturma ve analiz becerisi.
 • Araştırma ve proje sonuçlarını sözel yolla sunabilme ve yazma becerisi kazanmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mekansal planlama ve beşeri çevre etkileşimleri olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kalkınma coğrafyası dahil olmak üzere mekan ve yere özgü temel kavramsallaştırma ile beşeri coğrafyaya teorik yaklaşımların kavranması.   Küreselleşme süreçleri ile onların yerel ve küresel ölçeklerdeki etkileri; küresel ağlar, kentlerin dönüşümü, bölgeler ve peyzajları, göç, kentleşme, kent ve kır bağlantıları ve arazi kullanımı konularında uzmanlaşma.
 • Toplumsal, politik ve ekonomik süreçler ile beşeri aktivitelerin artışı, dağılımı ve etkenleri konularında uzmanlaşma.  Teorik yaklaşımları sunma, teorik ve nicel değerlendirmeler yapabilmek ve bilimsel analizlerde veri kullanımı ve  uygun yöntemler ve teori kullanımları konusunda deneyimli olmak.
 • Problem odaklı araştırmalarda uygun nicel ve nitel yöntemleri seçebilme yeteneği kazanma.
 • Alan araştırması ve proje tasarımları ve yürütme konusunda deneyim kazanmak.
 • Çeşitli kaynaklardan karmaşık veri oluşturma ve analiz becerisi.
 • Araştırma ve proje sonuçlarını sözel yolla sunabilme ve yazma becerisi kazanmak.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

Başarma ŞartlarıTezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda olmak üzere:

 • Beşeri coğrafyada teorik ve yöntemsel düzeyde ileri düzeyde araştırma yapabilme kapasitesiyle çalışma imkanı.
 • Farklı ölçeklerde mekansal yönleriyle beşeri coğrafya süreçleriyle ilgili interdisipliner çalışma imkanı.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00323836


Yeterlilik Adı
Beşerî ve İktisâdî Coğrafya Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
 • Etik kurallara uyma.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
 • Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
 • Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
 • Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
 • Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
 • Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
 • Araştırmayı rapor haline getirir.
 • Araştırma raporunu savunur.
 • Mekansal planlama ve beşeri çevre etkileşimleri olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kalkınma coğrafyası dahil olmak üzere mekan ve yere özgü temel kavramsallaştırma ile beşeri coğrafyaya teorik yaklaşımların kavranması.
 • Küreselleşme süreçleri ile onların yerel ve küresel ölçeklerdeki etkileri; küresel ağlar, kentlerin dönüşümü, bölgeler ve peyzajları, göç, kentleşme, kent ve kır bağlantıları ve arazi kullanımı konularında uzmanlaşma.
 • Toplumsal, politik ve ekonomik süreçler ile beşeri aktivitelerin artışı, dağılımı ve etkenleri konularında uzmanlaşma.
 • Teorik yaklaşımları sunma, teorik ve nicel değerlendirmeler yapabilmek ve bilimsel analizlerde veri kullanımı ve uygun yöntemler ve teori kullanımları konusunda deneyimli olmak.
 • Problem odaklı araştırmalarda uygun nicel ve nitel yöntemleri seçebilme yeteneği kazanma.
 • Alan araştırması ve proje tasarımları ve yürütme konusunda deneyim kazanmak.
 • Çeşitli kaynaklardan karmaşık veri oluşturma ve analiz becerisi.
 • Araştırma ve proje sonuçlarını sözel yolla sunabilme ve yazma becerisi kazanmak.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mekansal planlama ve beşeri çevre etkileşimleri olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kalkınma coğrafyası dahil olmak üzere mekan ve yere özgü temel kavramsallaştırma ile beşeri coğrafyaya teorik yaklaşımların kavranması.   Küreselleşme süreçleri ile onların yerel ve küresel ölçeklerdeki etkileri; küresel ağlar, kentlerin dönüşümü, bölgeler ve peyzajları, göç, kentleşme, kent ve kır bağlantıları ve arazi kullanımı konularında uzmanlaşma.
 • Toplumsal, politik ve ekonomik süreçler ile beşeri aktivitelerin artışı, dağılımı ve etkenleri konularında uzmanlaşma.  Teorik yaklaşımları sunma, teorik ve nicel değerlendirmeler yapabilmek ve bilimsel analizlerde veri kullanımı ve  uygun yöntemler ve teori kullanımları konusunda deneyimli olmak.
 • Problem odaklı araştırmalarda uygun nicel ve nitel yöntemleri seçebilme yeteneği kazanma.
 • Alan araştırması ve proje tasarımları ve yürütme konusunda deneyim kazanmak.
 • Çeşitli kaynaklardan karmaşık veri oluşturma ve analiz becerisi.
 • Araştırma ve proje sonuçlarını sözel yolla sunabilme ve yazma becerisi kazanmak.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yer bilimleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ankara Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda olmak üzere:

 • Beşeri coğrafyada teorik ve yöntemsel düzeyde ileri düzeyde araştırma yapabilme kapasitesiyle çalışma imkanı.
 • Farklı ölçeklerde mekansal yönleriyle beşeri coğrafya süreçleriyle ilgili interdisipliner çalışma imkanı.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.


Edinme Yolları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323836

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasEarth sciences
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00323836


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Earth sciences

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-