Yeterlilik Kodu

TR00102422

Yeterlilik Adı
İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sosyal çalışma ve danışma
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  2423

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterlilik, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi; 

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında oluşabilecek olası acil durumlar için belirlenen prosedürleri tanımlar.
 • Çalışma ortamındaki risk etmenlerine karşı davranış yöntemlerini ifade eder.
 • Çevre koruma ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik alınması gereken önlemleri ifade eder.
 • İşletme kaynaklarının kullanılmasında uyulacak tasarruf tedbirlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Süreçlerin çalışma mevzuatına, kalite gerekliliklerine uygunluğunu tanımlar.
 • Süreçlerle ilgili takip etmesi gereken çalışma mevzuatını temel düzeyde tanımlar.
 • Mesleki faaliyetleri ile ilgili kalite sağlama ve sürdürmeye yönelik ilke ve yöntemleri açıklar.
 • Mesleki gelişim kaynakları ve uygulamalarını açıklar.
 • Mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ve paydaşlarıyla nasıl paylaşacağını açıklar.
 • Görüşme öncesi hazırlıkları açıklar.
 • İş arama kanallarını tanımlar.
 • İş gücü piyasasında meslekleri tanımlar.
 • Genel ve bölgesel yaygın/örgün eğitim imkânlarını tanımlar.
 • Danışana randevu vermedeki adımları açıklar.
 • Görüşme öncesi danışan hakkında toplayacağı ön bilgileri açıklar.
 • Görüşme ortamının fiziksel uygunluğunu açıklar.
 • Danışanla görüşmeyi yapar.
 • Danışanı karşılayarak görüşme süreci hakkında bilgi verir.
 • Danışan hakkında ayrıntılı bilgi alır.
 • Danışan beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit eder.
 • Danışanı daha detaylı tanımaya yönelik ölçme ve değerlendirmeyi yapar.
 • Danışanın durumuna göre (iş arayan, iş kurmak isteyen, özel politika gerektiren gruplar vb.) danışanda farkındalık oluşturur.
 • Danışanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma mevzuatı hakkında danışana bilgi verir.
 • Görüşmeyi değerlendirerek sonuçlandırır.
 • Analizler doğrultusunda danışana uygun bir eylem planı oluşturur.
 • Eylem planına danışanın katılımını sağlar.
 • Danışan portföyünü yönetir.
 • Danışanın niteliklerine uygun gruplandırma ve dosyalama faaliyetlerini listeler.
 • Danışanın eylem planını izler.
 • İşyeri ve eğitim/öğretim kurumu ziyaret hazırlıkları yapar.
 • Kuruluşlarla irtibata geçerek ziyaret planı yapar.
 • Görüşme esnasında ihtiyaç duyacağı yardımcı materyalleri listeler.
 • Görüşme yapacağı kuruluş hakkında ve faaliyetleri ile ilgili ön bilgi toplar.
 • İşyeri ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • İşveren hakkında bilgi toplamaya yönelik sorular sorar.
 • İşverenin işe alım yöntemleri hakkında bilgi alarak işverene bu konuda yardımcı olur.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • Eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • Eğitim ve öğretim kurumunda meslek araştırması yapar.
 • Hedef kitleye uygun sunum yapar.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • İşveren portföyünü yönetir.
 • İşverenin talep ve beklentilerine uygun personelin nasıl seçileceğini açıklar.
 • İşe yerleşen bireylerin işe uyum takibinin nasıl yapılacağını açıklar.
 • Tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütür.
 • İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı tanıtım faaliyetlerini tanımlar.
 • Fuar, stand, sunum gibi tanıtım organizasyonlarında gerçekleştirilecek görevleri ve işlemleri tanımlar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A3 birimleri için en az yirmi (20) soruluk; A2 birimi için en az elli (50) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Danışan/işveren görüşmesi performans sınavında adayın (gerçek/rol yapan) bir danışanla/işverenle görüşme gerçekleştirmesi; eğitim/öğretim kurumlarına sunum gerçekleştirilmesi performans sınavında ise eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenerek sunum gerçekleştirmesi beklenir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1, A2, A3) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın teorik sınavlarda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavlarında (A1, A2, A3) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi iş ve meslek danışmanlığı alanında istihdama da katılabilir

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00102422


Yeterlilik Adı
İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi; 

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında oluşabilecek olası acil durumlar için belirlenen prosedürleri tanımlar.
 • Çalışma ortamındaki risk etmenlerine karşı davranış yöntemlerini ifade eder.
 • Çevre koruma ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik alınması gereken önlemleri ifade eder.
 • İşletme kaynaklarının kullanılmasında uyulacak tasarruf tedbirlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Süreçlerin çalışma mevzuatına, kalite gerekliliklerine uygunluğunu tanımlar.
 • Süreçlerle ilgili takip etmesi gereken çalışma mevzuatını temel düzeyde tanımlar.
 • Mesleki faaliyetleri ile ilgili kalite sağlama ve sürdürmeye yönelik ilke ve yöntemleri açıklar.
 • Mesleki gelişim kaynakları ve uygulamalarını açıklar.
 • Mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ve paydaşlarıyla nasıl paylaşacağını açıklar.
 • Görüşme öncesi hazırlıkları açıklar.
 • İş arama kanallarını tanımlar.
 • İş gücü piyasasında meslekleri tanımlar.
 • Genel ve bölgesel yaygın/örgün eğitim imkânlarını tanımlar.
 • Danışana randevu vermedeki adımları açıklar.
 • Görüşme öncesi danışan hakkında toplayacağı ön bilgileri açıklar.
 • Görüşme ortamının fiziksel uygunluğunu açıklar.
 • Danışanla görüşmeyi yapar.
 • Danışanı karşılayarak görüşme süreci hakkında bilgi verir.
 • Danışan hakkında ayrıntılı bilgi alır.
 • Danışan beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit eder.
 • Danışanı daha detaylı tanımaya yönelik ölçme ve değerlendirmeyi yapar.
 • Danışanın durumuna göre (iş arayan, iş kurmak isteyen, özel politika gerektiren gruplar vb.) danışanda farkındalık oluşturur.
 • Danışanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma mevzuatı hakkında danışana bilgi verir.
 • Görüşmeyi değerlendirerek sonuçlandırır.
 • Analizler doğrultusunda danışana uygun bir eylem planı oluşturur.
 • Eylem planına danışanın katılımını sağlar.
 • Danışan portföyünü yönetir.
 • Danışanın niteliklerine uygun gruplandırma ve dosyalama faaliyetlerini listeler.
 • Danışanın eylem planını izler.
 • İşyeri ve eğitim/öğretim kurumu ziyaret hazırlıkları yapar.
 • Kuruluşlarla irtibata geçerek ziyaret planı yapar.
 • Görüşme esnasında ihtiyaç duyacağı yardımcı materyalleri listeler.
 • Görüşme yapacağı kuruluş hakkında ve faaliyetleri ile ilgili ön bilgi toplar.
 • İşyeri ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • İşveren hakkında bilgi toplamaya yönelik sorular sorar.
 • İşverenin işe alım yöntemleri hakkında bilgi alarak işverene bu konuda yardımcı olur.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • Eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • Eğitim ve öğretim kurumunda meslek araştırması yapar.
 • Hedef kitleye uygun sunum yapar.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • İşveren portföyünü yönetir.
 • İşverenin talep ve beklentilerine uygun personelin nasıl seçileceğini açıklar.
 • İşe yerleşen bireylerin işe uyum takibinin nasıl yapılacağını açıklar.
 • Tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütür.
 • İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı tanıtım faaliyetlerini tanımlar.
 • Fuar, stand, sunum gibi tanıtım organizasyonlarında gerçekleştirilecek görevleri ve işlemleri tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A3 birimleri için en az yirmi (20) soruluk; A2 birimi için en az elli (50) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Danışan/işveren görüşmesi performans sınavında adayın (gerçek/rol yapan) bir danışanla/işverenle görüşme gerçekleştirmesi; eğitim/öğretim kurumlarına sunum gerçekleştirilmesi performans sınavında ise eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenerek sunum gerçekleştirmesi beklenir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0017-6İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6REVİZYON NO:03 TADİL NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Sosyal çalışma ve danışma

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  2423


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi iş ve meslek danışmanlığı alanında istihdama da katılabilir


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı

Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1, A2, A3) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayın teorik sınavlarda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir.

Adayın, performans sınavlarında (A1, A2, A3) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00102422

Qualification Title
Job and Vocational Councelor Level 6 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level6
6 The Qualification included in TQF
TQF Level6
Thematic AreasSocial work and counselling
National Occupation Classification

ISCO 08: 2423

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person with this qualification;

 • Explains activities related to occupational health and safety.
 • Explains environmental protection activities.
 • Defines the conformity of processes with employment legislation, quality requirements.
 • Explains the professional development sources and applications.
 • Explains preparations before interview.
 • Performs interview with counselee.
 • Evaluates and finalizes the interview.
 • Manages the portfolio of the counselee.
 • Visits work place and educational institution.
 • Performs work place visits.
 • Performs visits of educational institution.
 • Manages the portfolio of employer.
 • Conducts promotion and cooperation activities.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Occupational

Category: Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on national qualification.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00102422


Qualification Title
Job and Vocational Councelor Level 6 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms

-


Description

The person with this qualification;

 • Explains activities related to occupational health and safety.
 • Explains environmental protection activities.
 • Defines the conformity of processes with employment legislation, quality requirements.
 • Explains the professional development sources and applications.
 • Explains preparations before interview.
 • Performs interview with counselee.
 • Evaluates and finalizes the interview.
 • Manages the portfolio of the counselee.
 • Visits work place and educational institution.
 • Performs work place visits.
 • Performs visits of educational institution.
 • Manages the portfolio of employer.
 • Conducts promotion and cooperation activities.

Further Info

Orientation: Occupational

Category: Special Purpose


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 11UY0017-6JOB AND VOCATIONAL COUNCELOR LEVEL 6REVISION NO:02URL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Social work and counselling

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 2423


Relationship Type
-

Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on national qualification.


Country Code
-