Yeterlilik Kodu

TR0010002422

Yeterlilik Adı
İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/02/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sosyal çalışma ve danışma
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  2423

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterlilik, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi; 

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında oluşabilecek olası acil durumlar için belirlenen prosedürleri tanımlar.
 • Çalışma ortamındaki risk etmenlerine karşı davranış yöntemlerini ifade eder.
 • Çevre koruma ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik alınması gereken önlemleri ifade eder.
 • İşletme kaynaklarının kullanılmasında uyulacak tasarruf tedbirlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Süreçlerin çalışma mevzuatına, kalite gerekliliklerine uygunluğunu tanımlar.
 • Süreçlerle ilgili takip etmesi gereken çalışma mevzuatını temel düzeyde tanımlar.
 • Mesleki faaliyetleri ile ilgili kalite sağlama ve sürdürmeye yönelik ilke ve yöntemleri açıklar.
 • Mesleki gelişim kaynakları ve uygulamalarını açıklar.
 • Mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ve paydaşlarıyla nasıl paylaşacağını açıklar.
 • Görüşme öncesi hazırlıkları açıklar.
 • İş arama kanallarını tanımlar.
 • İş gücü piyasasında meslekleri tanımlar.
 • Genel ve bölgesel yaygın/örgün eğitim imkânlarını tanımlar.
 • Danışana randevu vermedeki adımları açıklar.
 • Görüşme öncesi danışan hakkında toplayacağı ön bilgileri açıklar.
 • Görüşme ortamının fiziksel uygunluğunu açıklar.
 • Danışanla görüşmeyi yapar.
 • Danışanı karşılayarak görüşme süreci hakkında bilgi verir.
 • Danışan hakkında ayrıntılı bilgi alır.
 • Danışan beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit eder.
 • Danışanı daha detaylı tanımaya yönelik ölçme ve değerlendirmeyi yapar.
 • Danışanın durumuna göre (iş arayan, iş kurmak isteyen, özel politika gerektiren gruplar vb.) danışanda farkındalık oluşturur.
 • Danışanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma mevzuatı hakkında danışana bilgi verir.
 • Görüşmeyi değerlendirerek sonuçlandırır.
 • Analizler doğrultusunda danışana uygun bir eylem planı oluşturur.
 • Eylem planına danışanın katılımını sağlar.
 • Danışan portföyünü yönetir.
 • Danışanın niteliklerine uygun gruplandırma ve dosyalama faaliyetlerini listeler.
 • Danışanın eylem planını izler.
 • İşyeri ve eğitim/öğretim kurumu ziyaret hazırlıkları yapar.
 • Kuruluşlarla irtibata geçerek ziyaret planı yapar.
 • Görüşme esnasında ihtiyaç duyacağı yardımcı materyalleri listeler.
 • Görüşme yapacağı kuruluş hakkında ve faaliyetleri ile ilgili ön bilgi toplar.
 • İşyeri ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • İşveren hakkında bilgi toplamaya yönelik sorular sorar.
 • İşverenin işe alım yöntemleri hakkında bilgi alarak işverene bu konuda yardımcı olur.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • Eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • Eğitim ve öğretim kurumunda meslek araştırması yapar.
 • Hedef kitleye uygun sunum yapar.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • İşveren portföyünü yönetir.
 • İşverenin talep ve beklentilerine uygun personelin nasıl seçileceğini açıklar.
 • İşe yerleşen bireylerin işe uyum takibinin nasıl yapılacağını açıklar.
 • Tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütür.
 • İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı tanıtım faaliyetlerini tanımlar.
 • Fuar, stand, sunum gibi tanıtım organizasyonlarında gerçekleştirilecek görevleri ve işlemleri tanımlar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A3 birimleri için en az yirmi (20) soruluk; A2 birimi için en az elli (50) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Danışan/işveren görüşmesi performans sınavında adayın (gerçek/rol yapan) bir danışanla/işverenle görüşme gerçekleştirmesi; eğitim/öğretim kurumlarına sunum gerçekleştirilmesi performans sınavında ise eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenerek sunum gerçekleştirmesi beklenir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1, A2, A3) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın teorik sınavlarda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavlarında (A1, A2, A3) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi iş ve meslek danışmanlığı alanında istihdama da katılabilir

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010002422


Yeterlilik Adı
İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  2423


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/02/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  2423


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterlilik, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi; 

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında oluşabilecek olası acil durumlar için belirlenen prosedürleri tanımlar.
 • Çalışma ortamındaki risk etmenlerine karşı davranış yöntemlerini ifade eder.
 • Çevre koruma ile ilgili faaliyetleri açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik alınması gereken önlemleri ifade eder.
 • İşletme kaynaklarının kullanılmasında uyulacak tasarruf tedbirlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Süreçlerin çalışma mevzuatına, kalite gerekliliklerine uygunluğunu tanımlar.
 • Süreçlerle ilgili takip etmesi gereken çalışma mevzuatını temel düzeyde tanımlar.
 • Mesleki faaliyetleri ile ilgili kalite sağlama ve sürdürmeye yönelik ilke ve yöntemleri açıklar.
 • Mesleki gelişim kaynakları ve uygulamalarını açıklar.
 • Mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlerinin neler olduğunu açıklar.
 • Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ve paydaşlarıyla nasıl paylaşacağını açıklar.
 • Görüşme öncesi hazırlıkları açıklar.
 • İş arama kanallarını tanımlar.
 • İş gücü piyasasında meslekleri tanımlar.
 • Genel ve bölgesel yaygın/örgün eğitim imkânlarını tanımlar.
 • Danışana randevu vermedeki adımları açıklar.
 • Görüşme öncesi danışan hakkında toplayacağı ön bilgileri açıklar.
 • Görüşme ortamının fiziksel uygunluğunu açıklar.
 • Danışanla görüşmeyi yapar.
 • Danışanı karşılayarak görüşme süreci hakkında bilgi verir.
 • Danışan hakkında ayrıntılı bilgi alır.
 • Danışan beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit eder.
 • Danışanı daha detaylı tanımaya yönelik ölçme ve değerlendirmeyi yapar.
 • Danışanın durumuna göre (iş arayan, iş kurmak isteyen, özel politika gerektiren gruplar vb.) danışanda farkındalık oluşturur.
 • Danışanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma mevzuatı hakkında danışana bilgi verir.
 • Görüşmeyi değerlendirerek sonuçlandırır.
 • Analizler doğrultusunda danışana uygun bir eylem planı oluşturur.
 • Eylem planına danışanın katılımını sağlar.
 • Danışan portföyünü yönetir.
 • Danışanın niteliklerine uygun gruplandırma ve dosyalama faaliyetlerini listeler.
 • Danışanın eylem planını izler.
 • İşyeri ve eğitim/öğretim kurumu ziyaret hazırlıkları yapar.
 • Kuruluşlarla irtibata geçerek ziyaret planı yapar.
 • Görüşme esnasında ihtiyaç duyacağı yardımcı materyalleri listeler.
 • Görüşme yapacağı kuruluş hakkında ve faaliyetleri ile ilgili ön bilgi toplar.
 • İşyeri ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • İşveren hakkında bilgi toplamaya yönelik sorular sorar.
 • İşverenin işe alım yöntemleri hakkında bilgi alarak işverene bu konuda yardımcı olur.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • Eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerini gerçekleştirir.
 • Görüşme esnasında kendisini tanıtarak ziyaret amacını açıklar.
 • Eğitim ve öğretim kurumunda meslek araştırması yapar.
 • Hedef kitleye uygun sunum yapar.
 • Raporlama tekniklerini uygulayarak görüşme sonuçlarını raporlar.
 • İşveren portföyünü yönetir.
 • İşverenin talep ve beklentilerine uygun personelin nasıl seçileceğini açıklar.
 • İşe yerleşen bireylerin işe uyum takibinin nasıl yapılacağını açıklar.
 • Tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütür.
 • İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı tanıtım faaliyetlerini tanımlar.
 • Fuar, stand, sunum gibi tanıtım organizasyonlarında gerçekleştirilecek görevleri ve işlemleri tanımlar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A3 birimleri için en az yirmi (20) soruluk; A2 birimi için en az elli (50) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Danışan/işveren görüşmesi performans sınavında adayın (gerçek/rol yapan) bir danışanla/işverenle görüşme gerçekleştirmesi; eğitim/öğretim kurumlarına sunum gerçekleştirilmesi performans sınavında ise eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenerek sunum gerçekleştirmesi beklenir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1, A2, A3) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın teorik sınavlarda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavlarında (A1, A2, A3) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi iş ve meslek danışmanlığı alanında istihdama da katılabilir


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010002422

Qualification Title
Job and Vocational Councelor Level 6 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/02/2021
TQF Level 6
Thematic AreasSocial work and counselling
National Occupation Classification

ISCO 08: 2423

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This national qualification has been prepared to define the knowledge, skills and competencies that Job and Vocational Counselors should have, to enable them to prove their professional qualifications with a valid and reliable document, to create a source and reference for the education system, examination and certification bodies, and to provide vocational guidance to candidates.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person with this qualification;

 • Explains activities related to occupational health and safety.
 • Explains environmental protection activities.
 • Defines the conformity of processes with employment legislation, quality requirements.
 • Explains the professional development sources and applications.
 • Explains preparations before interview.
 • Performs interview with counselee.
 • Evaluates and finalizes the interview.
 • Manages the portfolio of the counselee.
 • Visits work place and educational institution.
 • Performs work place visits.
 • Performs visits of educational institution.
 • Manages the portfolio of employer.
 • Conducts promotion and cooperation activities.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.

In the theoretical exam, candidates must have at least twenty (20) questions for A1 and A3 units; For the A2 unit, a multiple choice written exam with at least fifty (50) questions with 5 options must be applied. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question.

All skills and competencies are measured by a performance-based exam. In the client/employer interview performance exam, the candidate's (real/acting) interview with a client/employer; In the performance exam, it is expected to make a presentation by determining the topics for the activities carried out for the education and training institutions. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.

Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

To graduate from a higher education institution at least at the undergraduate level.

Having received training on the subjects defined in the scope of A2 and A3 qualification units of this national qualification, Annex A2-1 and Annex A3-1

Conditions for SuccessCandidates must be successful in all of the compulsory units (A1, A2, A3) in order to receive the professional qualification certificate. In order to be considered successful in the theoretical exams, the candidate must answer at least 70% of the questions correctly in the exam. In order to be considered successful in the performance exams (A1, A2, A3), the candidate must show a minimum of 70% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for assessment-evaluation processes for advanced level or vocational qualification certificates in the same field, as well as to participate in employment in the field of business and vocational counseling.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010002422


Qualification Title
Job and Vocational Councelor Level 6 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 2423


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/02/2021

National Occupation Classification

ISCO 08: 2423


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This national qualification has been prepared to define the knowledge, skills and competencies that Job and Vocational Counselors should have, to enable them to prove their professional qualifications with a valid and reliable document, to create a source and reference for the education system, examination and certification bodies, and to provide vocational guidance to candidates.


Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person with this qualification;

 • Explains activities related to occupational health and safety.
 • Explains environmental protection activities.
 • Defines the conformity of processes with employment legislation, quality requirements.
 • Explains the professional development sources and applications.
 • Explains preparations before interview.
 • Performs interview with counselee.
 • Evaluates and finalizes the interview.
 • Manages the portfolio of the counselee.
 • Visits work place and educational institution.
 • Performs work place visits.
 • Performs visits of educational institution.
 • Manages the portfolio of employer.
 • Conducts promotion and cooperation activities.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.

In the theoretical exam, candidates must have at least twenty (20) questions for A1 and A3 units; For the A2 unit, a multiple choice written exam with at least fifty (50) questions with 5 options must be applied. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question.

All skills and competencies are measured by a performance-based exam. In the client/employer interview performance exam, the candidate's (real/acting) interview with a client/employer; In the performance exam, it is expected to make a presentation by determining the topics for the activities carried out for the education and training institutions. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.


Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

To graduate from a higher education institution at least at the undergraduate level.

Having received training on the subjects defined in the scope of A2 and A3 qualification units of this national qualification, Annex A2-1 and Annex A3-1


Conditions for Success
Candidates must be successful in all of the compulsory units (A1, A2, A3) in order to receive the professional qualification certificate. In order to be considered successful in the theoretical exams, the candidate must answer at least 70% of the questions correctly in the exam. In order to be considered successful in the performance exams (A1, A2, A3), the candidate must show a minimum of 70% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.

Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for assessment-evaluation processes for advanced level or vocational qualification certificates in the same field, as well as to participate in employment in the field of business and vocational counseling.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode