Yeterlilik Kodu

TR00102861

Yeterlilik Adı
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Taşımacılık hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8343

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterliliğin amacı; Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların,  geçerli ve güvenilir bir  belge  ile  mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

1. İSG ve çevre güvenliği risklerini tanımlar.   

1. Çalışma sahası ve donanımlardan kaynaklanabilecek operasyonel riskleri tanımlar.

2. Risklere göre çalışmanın durdurulması gereken durumları tanımlar.

2. Çalışma sahasında ve görev sürecinde İSG ve verimli çalışma önlemlerini açıklar.  

1. Çalışma sahasının ve operasyonun özelliklerine göre İSG önlemlerini açıklar.

2. İş esnasında kimyasallara, operasyona ve yapacağı işe uygun kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları listeler.

3. Tehlikeli yüklerin türlerini ve özelliklerini açıklar.

4. Güvenlik ve sağlık işaretlerinin ve işaret levhalarının anlamlarını açıklar. 5. Çalışma sahası ve sürecinde verimli çalışma unsurlarını tanımlar.

3. Çalışma sahasında çevre güvenliği önlemlerini açıklar.   

1. Çalışma sahasında çevre kirliliği riski taşıyan durumları açıklar.

2. Atık yönetim usullerini açıklar.

4. İş başlama ve tamamlama usullerini açıklar.  

1. Vardiya alma ve verme ile iş emri, iş listesi, iş bilgisi alma usullerini tanımlar.

2. İş süreçlerine ilişkin kayıtların nasıl tutulacağını açıklar.

5. Acil durum prosedürlerini belirtir.   

1. İş kazası durumunda İSG kurallarına göre yapılacak işlemleri açıklar.

2. Kazanın ve çalışma alanının durumuna göre temel ilkyardım kuralları ve önlemlerini açıklar.

3. Olası bir yangın durumunda, görevleri kapsamındaki yangınla mücadele usullerini sıralar.

6. Pompa, tank sahası ve hatlarında hareket kurallarını uygular.

1. Pompa, tank sahası ve hatları yapısal ve teknolojik özelliklere göre belirler.

2. Pompa ve tank sahası ve hat yollarında talimatlarla tanımlanmış hareket kurallarını uygular.

3. Pompa ve tank sahasının fiziki kontrollerini yapar.

7. Pompa ve tank sahasının ve sıvı yüklerin kontrollerini yapar.

1. Pompa ve tank sahasının işlevsel kontrollerini yapar.

2. Pompa ve tank sahasındaki sıvı yüklerin ölçümleme kontrollerini yapar. 3. Pompa ve tank sahası arızalarının giderilmesinde destek verme usullerini açıklar. 

 8. Pompa ve tank sahasında elleçlenen sıvı, gaz, dökme (akışkan) yüklerinden özelliklerine göre numune alır.

1. Pompa ve tank sahasında elleçlenen sıvı, gaz, dökme (akışkan) yükleri elleçleme ve muhafaza özelliklerine göre ayırt eder.

2. Ürünlerden numune alır.

9. Yükün transfer hazırlıklarını yapar.

1. Yüke/ürüne göre aktarma ekipmanlarını belirler.

2. Seyyar hattı döşer.  

10. Yükü/ürünü transfer eder.

1. Gemi, saha ve tanklar arasında yükün/ürünün transfer işlemlerini açıklar.

2. Yükü/ürünü kara tankerine transfer eder.

3. Yükü/ürünü tanktan fıçıya/varile transfer eder.

11. Hattı, tankı veya pompayı temizler. 

1. Hattı, tankı veya pompayı yükten/üründen arındırır. 

2. Yük/üründen arındırılan tankı ve hattı havalandırır.

3. Hat, tank veya pompanın temizliğini yapar. 

4. Hat, tank veya pompayı kurutur.

5. Hat, tank veya pompanın temizlik sonrası bakım onarım ihtiyaçlarını kontrol eder.

12. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini takip eder. 

1. Güvenli çalışma ve kişisel güvenlik yöntemlerini talimatlar doğrultusunda uygular.

2. Tehlike ve risklere karşı alınacak önlemleri zamanında ve eksiksiz uygular.  

3. Çalışma alanı, gemiler ve yüklerden kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çevre güvenliği önlemlerini uygular.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, A1 birimi için en az yirmi (20); A2-A3 birimleri için en az on beş (15) soruluk çoktan seçmeli sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1,A2 ve A3)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1,A2 ve A3) birimler için çoktan seçmeli sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi Liman Pompa ve Tank Saha Operatörülüğü alanında istihdama da katılabilir.

 

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00102861


Yeterlilik Adı
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

1. İSG ve çevre güvenliği risklerini tanımlar.   

1. Çalışma sahası ve donanımlardan kaynaklanabilecek operasyonel riskleri tanımlar.

2. Risklere göre çalışmanın durdurulması gereken durumları tanımlar.

2. Çalışma sahasında ve görev sürecinde İSG ve verimli çalışma önlemlerini açıklar.  

1. Çalışma sahasının ve operasyonun özelliklerine göre İSG önlemlerini açıklar.

2. İş esnasında kimyasallara, operasyona ve yapacağı işe uygun kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları listeler.

3. Tehlikeli yüklerin türlerini ve özelliklerini açıklar.

4. Güvenlik ve sağlık işaretlerinin ve işaret levhalarının anlamlarını açıklar. 5. Çalışma sahası ve sürecinde verimli çalışma unsurlarını tanımlar.

3. Çalışma sahasında çevre güvenliği önlemlerini açıklar.   

1. Çalışma sahasında çevre kirliliği riski taşıyan durumları açıklar.

2. Atık yönetim usullerini açıklar.

4. İş başlama ve tamamlama usullerini açıklar.  

1. Vardiya alma ve verme ile iş emri, iş listesi, iş bilgisi alma usullerini tanımlar.

2. İş süreçlerine ilişkin kayıtların nasıl tutulacağını açıklar.

5. Acil durum prosedürlerini belirtir.   

1. İş kazası durumunda İSG kurallarına göre yapılacak işlemleri açıklar.

2. Kazanın ve çalışma alanının durumuna göre temel ilkyardım kuralları ve önlemlerini açıklar.

3. Olası bir yangın durumunda, görevleri kapsamındaki yangınla mücadele usullerini sıralar.

6. Pompa, tank sahası ve hatlarında hareket kurallarını uygular.

1. Pompa, tank sahası ve hatları yapısal ve teknolojik özelliklere göre belirler.

2. Pompa ve tank sahası ve hat yollarında talimatlarla tanımlanmış hareket kurallarını uygular.

3. Pompa ve tank sahasının fiziki kontrollerini yapar.

7. Pompa ve tank sahasının ve sıvı yüklerin kontrollerini yapar.

1. Pompa ve tank sahasının işlevsel kontrollerini yapar.

2. Pompa ve tank sahasındaki sıvı yüklerin ölçümleme kontrollerini yapar. 3. Pompa ve tank sahası arızalarının giderilmesinde destek verme usullerini açıklar. 

 8. Pompa ve tank sahasında elleçlenen sıvı, gaz, dökme (akışkan) yüklerinden özelliklerine göre numune alır.

1. Pompa ve tank sahasında elleçlenen sıvı, gaz, dökme (akışkan) yükleri elleçleme ve muhafaza özelliklerine göre ayırt eder.

2. Ürünlerden numune alır.

9. Yükün transfer hazırlıklarını yapar.

1. Yüke/ürüne göre aktarma ekipmanlarını belirler.

2. Seyyar hattı döşer.  

10. Yükü/ürünü transfer eder.

1. Gemi, saha ve tanklar arasında yükün/ürünün transfer işlemlerini açıklar.

2. Yükü/ürünü kara tankerine transfer eder.

3. Yükü/ürünü tanktan fıçıya/varile transfer eder.

11. Hattı, tankı veya pompayı temizler. 

1. Hattı, tankı veya pompayı yükten/üründen arındırır. 

2. Yük/üründen arındırılan tankı ve hattı havalandırır.

3. Hat, tank veya pompanın temizliğini yapar. 

4. Hat, tank veya pompayı kurutur.

5. Hat, tank veya pompanın temizlik sonrası bakım onarım ihtiyaçlarını kontrol eder.

12. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini takip eder. 

1. Güvenli çalışma ve kişisel güvenlik yöntemlerini talimatlar doğrultusunda uygular.

2. Tehlike ve risklere karşı alınacak önlemleri zamanında ve eksiksiz uygular.  

3. Çalışma alanı, gemiler ve yüklerden kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çevre güvenliği önlemlerini uygular.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, A1 birimi için en az yirmi (20); A2-A3 birimleri için en az on beş (15) soruluk çoktan seçmeli sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0063-3LİMAN POMPA ve TANK SAHA OPERATÖRÜ SEVİYE 3REVİZYON NO: 04URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Taşımacılık hizmetleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8343


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi Liman Pompa ve Tank Saha Operatörülüğü alanında istihdama da katılabilir.

 


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1,A2 ve A3)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1,A2 ve A3) birimler için çoktan seçmeli sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.

Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00102861

Qualification Title
Port Pump and Tank Field Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasTransport services
National Occupation Classification

ISCO 08: 8343

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person with this qualification;

 • Explains the risks of occupational health and safety and environmental safety.
 • Explains occupational health and safety and productive working precautions at working environment and during assignment.
 • Explains environmental safety precautions at working environment.
 • Explains work start and completion procedures.
 • Defines the emergency procedures.
 • Applies movement rules at pump, tank field and lines.
 • Performs controls of pump and tank field and liquid cargoes.
 • Takes samples from liquid, gas, break bulk (fluid) cargoes handled at pump and tank field according to their specialities.
 • Follows the occupational health and safety and environmental protection measures.
 • Performs transfer preparations of the cargo.
 • Transfers the cargo/product.
 • Cleans the line, tank or pump.
 • Follows the occupational health and safety and environmental protection measures.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on national qualification.​
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00102861


Qualification Title
Port Pump and Tank Field Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person with this qualification;

 • Explains the risks of occupational health and safety and environmental safety.
 • Explains occupational health and safety and productive working precautions at working environment and during assignment.
 • Explains environmental safety precautions at working environment.
 • Explains work start and completion procedures.
 • Defines the emergency procedures.
 • Applies movement rules at pump, tank field and lines.
 • Performs controls of pump and tank field and liquid cargoes.
 • Takes samples from liquid, gas, break bulk (fluid) cargoes handled at pump and tank field according to their specialities.
 • Follows the occupational health and safety and environmental protection measures.
 • Performs transfer preparations of the cargo.
 • Transfers the cargo/product.
 • Cleans the line, tank or pump.
 • Follows the occupational health and safety and environmental protection measures.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purpose


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 12UY0063-3PORT PUMP AND TANK FIELD OPERATOR LEVEL 3REVISION NO: 04URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Transport services

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 8343


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on national qualification.​


Country Code
-