Yeterlilik Kodu

TR0030219415

Yeterlilik Adı
Resim Sanatta Yeterlilik Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)
 • Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
 •  Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en az 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 • Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.
 • Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.
 • Lisansüstü dersler Enstitü anasanat/sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anasanat/sanat dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.
Öğrenme Ortamları
 •  Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.
 •  Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.
 •  Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Akademik ve profesyonel yaşamda tasarım, sanat, kültür alanlarında, teknolojik ilerlemeleri ve etik değerleri gözeterek çözüm üretebilmek.
 • Bu değerlerin gelişmesini destekleyerek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen lisansüstü eğitim Enstitüsü yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Sanatta yeterlik çalışmasını/tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda/tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, çalışmanın/tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte çalışmanın/tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu çalışmaya/teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitüye gönderilir.
 • Öğrencinin çalışmasının/tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.
 • Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.
 • Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
 • Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
 • Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
 • Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
 • Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 • ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES şartı aranmaz.
Başarma Şartları Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219415


Yeterlilik Adı
Resim Sanatta Yeterlilik Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Akademik ve profesyonel yaşamda tasarım, sanat, kültür alanlarında, teknolojik ilerlemeleri ve etik değerleri gözeterek çözüm üretebilmek.
 • Bu değerlerin gelişmesini destekleyerek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen lisansüstü eğitim Enstitüsü yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Sanatta yeterlik çalışmasını/tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda/tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, çalışmanın/tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte çalışmanın/tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu çalışmaya/teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitüye gönderilir.
 • Öğrencinin çalışmasının/tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.
 • Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.
 • Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
 • Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Karabük Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karabük Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı
 • Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
 • Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
 • Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
 • Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 • ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES şartı aranmaz.

Edinme Yolları
 • Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030219415

Qualification Title
Sanatta Yeterlilik - Resim Proficiency in Art
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasAudio-visual techniques and media production
National Occupation Classification -
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030219415


Qualification Title
Sanatta Yeterlilik - Resim Proficiency in Art

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info

Karabük University Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Audio-visual techniques and media production

Information Language
EN

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Karabük University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-