Yeterlilik Kodu

TR00324512

Yeterlilik Adı
Tarla Bitkileri Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tarla Bitkileri lisans eğitim öğretim düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarla Bitkileri kapsamında yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkileri yetiştiriciliği ve çayır-mera alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
 • Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Uzmanlaştığı Tarla Bitkileri alanına ilişkin disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Tarla Bitkileri konusunda, uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilir, konusunda yeni bilgi ve teoriler üretebilir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
 • Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
 • Tarla Bitkileri konusundaki sorunları, farklı araştırma yöntemlerini kullanarak, sebep sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme yeteneğine sahip olabilir.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Tarla Bitkileri çalışma alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
 • Etik kurallara uyma.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma.
 • Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
 • Tarla Bitkileri konuları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
 • Tarla Bitkileri konuları ile ilgili sorunların çözümünü ile ilgili çalışmalarda önderlik yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Araştırmayı rapor haline getirir.
 • Araştırma raporunu savunur.
 • Tarla Bitkileri konuları ile ilgili kaynaklara ulaşabilir ve bu kaynaklardan yararlanabilir.
 • Tarla Bitkileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Tarla Bitkileri çalışma alanlarında edindiği bilgi ve becerileri güncelleştirme yeteneğine sahiptir.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilme yeteneğine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
 • Tarla Bitkileri ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
 • Alanında sahip olduğu bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Tarla bitkileri kapsamında yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği  ve ıslahı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Tarla bitkilerinin tohumluk üretimi, tescil, kontrol ve sertifikasyonunu, standardizasyonu  hakkında temel bilgiye sahiptir.  
 • Tarla bitkilerinin hastalık ve zararlıları, depo zararlıları ve yabancı otlarla mücadele konusunda genel bilgiye sahiptir.
 •  Tahıllar ve yemeklik baklagillerin taşıma, depolama ve standardizasyon yöntemlerini bilir.
  Türkiye'nin sahip olduğu çayır- mera alanlarının korunması ve kullanılması yöntemleri hakkında temel bilgileri taşır.
  Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirme tekniklerini ve kullanım alanlarına ilişkin özel bilgiye sahiptir.
 •  Türkiye'nin tarla bitkileri açısından bitkisel gen kaynakları potansiyelini ve gen kaynaklarının korunması ve kullanılması hakkında temel bilgilere sahiptir. 
 • Tarla bitkilerinde doku kültürü ve gen aktarım yöntemleri ve uygulamaları ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Organik tarım konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  Tarla bitkileri konularında uzmanlık hedeflerine bağlı olarak tarla ve laboratuvar koşullarında araştırmalar yürütür, araştırma alanı ile ilgili kaynaklara ulaşır.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerebilir, araştırma sonuçlarını yayın haline getirebilir, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda  sunabilir.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

Başarma ŞartlarıTezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tarla Bitkileri yüksek lisans programlarından mezun olanlar;

 1. Üniversitelerin Fakülteleri ve Yüksek Okullarında akademik kadroda,
 2. Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde,
 3. Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde,
 4. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde ve İşletmelerinde,
 5. Tarım Kredi Kooperatiflerinde,
 6. Tohumluk üretimi yapan kamu ve özel firmalarda,
 7. Organik Tarım faaliyeti gösteren  kamu ve özel kuruluşlarda,
 8. Tarla  Bitkilerinin yetiştiriciliği, ıslahı,   muhafazası ve pazarlanması ile ilgili faaliyet gösteren özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında,
 9. Tarla Bitkilerine dayalı sanayi (makarna, bisküvi, un, bira, tekstil, yağ,şeker, nişasta, yem gibi) dallarında aktivite gösteren tüm kamu ve özel sektörlerde uzman olarak,
 10. Meslek Odalarında ( Zir. Müh. Odası, Zir. Müh. Birliği vb.) danışman ve teknik eleman olarak istihdam edilebilir.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00324512


Yeterlilik Adı
Tarla Bitkileri Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tarla Bitkileri lisans eğitim öğretim düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarla Bitkileri kapsamında yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkileri yetiştiriciliği ve çayır-mera alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
 • Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Uzmanlaştığı Tarla Bitkileri alanına ilişkin disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Tarla Bitkileri konusunda, uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilir, konusunda yeni bilgi ve teoriler üretebilir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
 • Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
 • Tarla Bitkileri konusundaki sorunları, farklı araştırma yöntemlerini kullanarak, sebep sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme yeteneğine sahip olabilir.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Tarla Bitkileri çalışma alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
 • Etik kurallara uyma.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma.
 • Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
 • Tarla Bitkileri konuları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
 • Tarla Bitkileri konuları ile ilgili sorunların çözümünü ile ilgili çalışmalarda önderlik yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • Araştırmayı rapor haline getirir.
 • Araştırma raporunu savunur.
 • Tarla Bitkileri konuları ile ilgili kaynaklara ulaşabilir ve bu kaynaklardan yararlanabilir.
 • Tarla Bitkileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Tarla Bitkileri çalışma alanlarında edindiği bilgi ve becerileri güncelleştirme yeteneğine sahiptir.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilme yeteneğine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
 • Tarla Bitkileri ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
 • Alanında sahip olduğu bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Tarla bitkileri kapsamında yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği  ve ıslahı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Tarla bitkilerinin tohumluk üretimi, tescil, kontrol ve sertifikasyonunu, standardizasyonu  hakkında temel bilgiye sahiptir.  
 • Tarla bitkilerinin hastalık ve zararlıları, depo zararlıları ve yabancı otlarla mücadele konusunda genel bilgiye sahiptir.
 •  Tahıllar ve yemeklik baklagillerin taşıma, depolama ve standardizasyon yöntemlerini bilir.
  Türkiye'nin sahip olduğu çayır- mera alanlarının korunması ve kullanılması yöntemleri hakkında temel bilgileri taşır.
  Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirme tekniklerini ve kullanım alanlarına ilişkin özel bilgiye sahiptir.
 •  Türkiye'nin tarla bitkileri açısından bitkisel gen kaynakları potansiyelini ve gen kaynaklarının korunması ve kullanılması hakkında temel bilgilere sahiptir. 
 • Tarla bitkilerinde doku kültürü ve gen aktarım yöntemleri ve uygulamaları ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Organik tarım konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  Tarla bitkileri konularında uzmanlık hedeflerine bağlı olarak tarla ve laboratuvar koşullarında araştırmalar yürütür, araştırma alanı ile ilgili kaynaklara ulaşır.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerebilir, araştırma sonuçlarını yayın haline getirebilir, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda  sunabilir.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Bitki ve hayvancılık ürünleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ankara Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Tarla Bitkileri yüksek lisans programlarından mezun olanlar;

 1. Üniversitelerin Fakülteleri ve Yüksek Okullarında akademik kadroda,
 2. Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde,
 3. Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde,
 4. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde ve İşletmelerinde,
 5. Tarım Kredi Kooperatiflerinde,
 6. Tohumluk üretimi yapan kamu ve özel firmalarda,
 7. Organik Tarım faaliyeti gösteren  kamu ve özel kuruluşlarda,
 8. Tarla  Bitkilerinin yetiştiriciliği, ıslahı,   muhafazası ve pazarlanması ile ilgili faaliyet gösteren özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında,
 9. Tarla Bitkilerine dayalı sanayi (makarna, bisküvi, un, bira, tekstil, yağ,şeker, nişasta, yem gibi) dallarında aktivite gösteren tüm kamu ve özel sektörlerde uzman olarak,
 10. Meslek Odalarında ( Zir. Müh. Odası, Zir. Müh. Birliği vb.) danışman ve teknik eleman olarak istihdam edilebilir.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.


Edinme Yolları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00324512

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value90
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00324512


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Crop and livestock production

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-