Yeterlilik Kodu

TR0030025318

Yeterlilik Adı
Temel İslam Bilimleri Doktora Diploması
Sorumlu KurumHitit Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKuzey Kampüsü, Çevre Yolu Blv., 19030 Çorum Merkez/Çorum
Sorumlu Kurum URLhttps://www.hitit.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Din ve teoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanının özgün konu ve kavramlarına hâkim olur, yerli ve yabancı, klasik ve modern kaynakları tanır, yeni düşünce, yöntem ve uygulamaları geliştirir.
 • Temel İslam Bilimlerine ilişkin yaptığı araştırmaların tüm aşamalarında etik kurallarına uyarak bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket eder.
 • Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt disiplinler arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Alanıyla ilgili çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyar, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini sorun, olay ve düşünceleri, karşılaştırmalı olarak bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak rapor haline getirir.
 • Çalıştığı konuda uzmanlaşarak, bu alanda çalışacaklara rehberlik edecek yetkinliğe sahip olur.
 • Ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde alanı ile ilgili çalışmaları yakından takip eder, kendi bulgularını bilim çevreleriyle paylaşma yetkinliğine sahip olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES?den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının % 50?den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES?e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir. Doktora programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50?si, yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabulde lisans diploma notunun %40?ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10?unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50?si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet notunun %20?si, yabancı dil puanının %20?si, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun %10?u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

Başarma ŞartlarıDoktora programından mezun olmak için, Doktora Tez Çalışmasını Savunma Sınavında başarı ile sunan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenci, jüri üyelerinin raporlarıyla işaret ettikleri gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu'na sunulmak üzere doktora tezini istenen sayıda tez, dijital (CD) kopyası ile birlikte Tez Veri Giriş Formunu doldurarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde Doktora Diploması almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere çeşitli fakültelerde de Öğretim Üyesi olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025318


Yeterlilik Adı
Temel İslam Bilimleri Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Hitit Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kuzey Kampüsü, Çevre Yolu Blv., 19030 Çorum Merkez/Çorum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanının özgün konu ve kavramlarına hâkim olur, yerli ve yabancı, klasik ve modern kaynakları tanır, yeni düşünce, yöntem ve uygulamaları geliştirir.
 • Temel İslam Bilimlerine ilişkin yaptığı araştırmaların tüm aşamalarında etik kurallarına uyarak bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket eder.
 • Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt disiplinler arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Alanıyla ilgili çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyar, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini sorun, olay ve düşünceleri, karşılaştırmalı olarak bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak rapor haline getirir.
 • Çalıştığı konuda uzmanlaşarak, bu alanda çalışacaklara rehberlik edecek yetkinliğe sahip olur.
 • Ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde alanı ile ilgili çalışmaları yakından takip eder, kendi bulgularını bilim çevreleriyle paylaşma yetkinliğine sahip olur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES?den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının % 50?den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES?e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir. Doktora programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50?si, yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabulde lisans diploma notunun %40?ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10?unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50?si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet notunun %20?si, yabancı dil puanının %20?si, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun %10?u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.


Başarma Şartları
Doktora programından mezun olmak için, Doktora Tez Çalışmasını Savunma Sınavında başarı ile sunan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenci, jüri üyelerinin raporlarıyla işaret ettikleri gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu'na sunulmak üzere doktora tezini istenen sayıda tez, dijital (CD) kopyası ile birlikte Tez Veri Giriş Formunu doldurarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde Doktora Diploması almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere çeşitli fakültelerde de Öğretim Üyesi olarak çalışma imkanına sahiptirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025318

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasReligion and theology
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025318


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address