Yeterlilik Kodu

TR00102855

Yeterlilik Adı
Terminal Çekici Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Taşımacılık hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8332

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterliliğin amacı; Terminal Çekici Operatörü  (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

1. İSG ve çevre güvenliği risklerini tanır.

1. Çalışma sahasındaki operasyonel riskleri açıklar.

2.  Risklere göre çalışmanın durdurulması gereken durumları tanımlar.

2. Çalışma sahasında ve görev sürecinde İSG önlemlerini açıklar. 

1.  Çalışma sahasının ve operasyonun özelliklerine göre İSG, önlemlerini sıralar.

2.  İş makinesine uygun kişisel koruyucu donanımların neler olduğunu açıklar. 3. Çalışma sahalarındaki güvenlik ve sağlık işaretlerinin anlamlarını bilir.

4. Çalışma sahalarındaki uyarı levhalarını, trafik işaret ve işaretçilerinin yönlendirmelerini açıklar.

3. Tehlikeli yüklerin türlerini ve özelliklerini tanır.  

1. Tehlikeli yük sınıflandırmasını belirtir.

2. Tehlikeli yük etiketlerinin ve işaretlerinin anlamlarını  açıklar. 

3. IMDG kodlu ve IMO etiketli özel işlem gerektiren konteyner/yükleri tanımlar.  

4. Çalışma sahasında çevre güvenliği önlemlerini alır. 

1. Çalışma sahasında çevre kirliliği riski taşıyan durumları açıklar.

2. Çevre güvenliği risklerine karşı alınacak uygun önlemleri sıralar.

5. Verimlilik ve kalite gereklerini açıklar. 

1. İş makinesinin limitlerini ve uygun kullanım usullerini tanımlar.

2. Verimli çalışma unsurlarını sıralar. 

6. Acil durum prosedürlerini belirtir

1.  İş kazası durumlarında yapılacak işlemleri sıralar.

2.  İlkyardım öncesi temel ve acil önlemleri tarif eder. 

3.  Acil durumda yapılacak işlemleri sıralar.

7. İş başlama ve tamamlama usullerini uygular.

1.  Vardiya alma ve verme ile iş emri, iş listesi, iş bilgisi alma usullerini tanımlar.

2.  İş makinesi formlarının  doldurulma usullerini tanımlar.

             8. Yüklerin türlerini, özelliklerini ve bağlama usullerini açıklar. 

1.   Konteyner türlerini ve yüklere göre temel kullanım özelliklerini tanımlar.

2.   Genel kargo yüklerini ve yük çeşitlerine göre  özelliklerini tanımlar.

3.   Lashing/sapan uygulamalarının temel yöntemlerini açıklar.

 9. Çekici ve dorsenin kontrollerini yapar. 

1.   Çekici ve dorsenin, günlük kontrollerini yapar.

2.   İş emri ile çekici ve dorse arasında uygunsuzluk ve aksaklık durumunda yapılacak işlemleri sıralar.

3.   Arıza durumunda yapılacak işlemleri sıralar.

 10. Çekici/dorseyi hareket kurallarına uygun yönlendirir. 

1.   İkaz ve anons sisteminden verilen ikazlara uygun hareket eder. 

2.   Adres ve yer değişikliği istenen yükle ilgili işlemleri sonuçlandırır. 

3.   Verilen iş emrine göre yükün CFS alanıyla olan ilgisini belirtir.

4.   İş ile ilgili özel talimatlara göre gidilecek iş/iş sahası dokümanlarını temin eder.

11.  İş emrine ve yüke  uygun dorse takma/bırakma işlemini yapar

1.   İş emrindeki yük tanımlamasına uygun dorseyi seçer.

2.   İş emrine uygun dorse takma/bırakma işlemini yapar.

3.   Kullanılması gereken ilave ekipmanı temin eder.

12. Çekici ve dorseyi yüke uygun şekilde konumlandırarak yükün dengeli elleçlenmesini sağlar.

1.  İş makinesini uygun şekilde konumlandırır.

2. Dorse üzerindeki yüklemenin uygunluğunu ve denge konumunu kontrol eder.   

3.  Emniyetli yükleme/ tahliye  işlemlerini açıklar.

 13. Yükü taşır. 

1. Yükü, en uygun rotada, yeni konumuna taşır.

2. Taşıma sırasında oluşan hasar ve deformasyonlar hakkında yapılacak işlemleri sıralar. 

3. Ekranlı iş makinelerinde iş emrinin sistem giriş ve sonlandırılma işlemini yapar.

4. Proje yüklerini talimatlara uygun olarak taşır.

 14. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini takip eder. 

1.   Güvenli çalışma ve kişisel güvenlik yöntemlerini talimatlar doğrultusunda uygular.

2.   Tehlike ve risklere karşı alınacak önlemleri zamanında ve eksiksiz uygular.  

3.   Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A2 birimleri için en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yatay İlerleme Terminal Çekici Operatörü  (Seviye 3) mesleğinin de dâhil olduğu liman iş makineleri operatörleri grubunda mesleki ilerleme, limanlarda operatörlükler arasında çoğunlukla yatay niteliktedir. Bu operatörler genelde kariyer süreçlerinin başlarında Forklift, daha sonra da ECS, CRS ile görev yaparak RTG, SSG veya MHC Operatörlüğüne erişirler. Yeterlilik sınavından başarılı olduğu takdirde; Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3), Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (Seviye 3), Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Seviye 3) ve Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3) olarak çalışabilmektedir.

 

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00102855


Yeterlilik Adı
Terminal Çekici Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

1. İSG ve çevre güvenliği risklerini tanır.

1. Çalışma sahasındaki operasyonel riskleri açıklar.

2.  Risklere göre çalışmanın durdurulması gereken durumları tanımlar.

2. Çalışma sahasında ve görev sürecinde İSG önlemlerini açıklar. 

1.  Çalışma sahasının ve operasyonun özelliklerine göre İSG, önlemlerini sıralar.

2.  İş makinesine uygun kişisel koruyucu donanımların neler olduğunu açıklar. 3. Çalışma sahalarındaki güvenlik ve sağlık işaretlerinin anlamlarını bilir.

4. Çalışma sahalarındaki uyarı levhalarını, trafik işaret ve işaretçilerinin yönlendirmelerini açıklar.

3. Tehlikeli yüklerin türlerini ve özelliklerini tanır.  

1. Tehlikeli yük sınıflandırmasını belirtir.

2. Tehlikeli yük etiketlerinin ve işaretlerinin anlamlarını  açıklar. 

3. IMDG kodlu ve IMO etiketli özel işlem gerektiren konteyner/yükleri tanımlar.  

4. Çalışma sahasında çevre güvenliği önlemlerini alır. 

1. Çalışma sahasında çevre kirliliği riski taşıyan durumları açıklar.

2. Çevre güvenliği risklerine karşı alınacak uygun önlemleri sıralar.

5. Verimlilik ve kalite gereklerini açıklar. 

1. İş makinesinin limitlerini ve uygun kullanım usullerini tanımlar.

2. Verimli çalışma unsurlarını sıralar. 

6. Acil durum prosedürlerini belirtir

1.  İş kazası durumlarında yapılacak işlemleri sıralar.

2.  İlkyardım öncesi temel ve acil önlemleri tarif eder. 

3.  Acil durumda yapılacak işlemleri sıralar.

7. İş başlama ve tamamlama usullerini uygular.

1.  Vardiya alma ve verme ile iş emri, iş listesi, iş bilgisi alma usullerini tanımlar.

2.  İş makinesi formlarının  doldurulma usullerini tanımlar.

             8. Yüklerin türlerini, özelliklerini ve bağlama usullerini açıklar. 

1.   Konteyner türlerini ve yüklere göre temel kullanım özelliklerini tanımlar.

2.   Genel kargo yüklerini ve yük çeşitlerine göre  özelliklerini tanımlar.

3.   Lashing/sapan uygulamalarının temel yöntemlerini açıklar.

 9. Çekici ve dorsenin kontrollerini yapar. 

1.   Çekici ve dorsenin, günlük kontrollerini yapar.

2.   İş emri ile çekici ve dorse arasında uygunsuzluk ve aksaklık durumunda yapılacak işlemleri sıralar.

3.   Arıza durumunda yapılacak işlemleri sıralar.

 10. Çekici/dorseyi hareket kurallarına uygun yönlendirir. 

1.   İkaz ve anons sisteminden verilen ikazlara uygun hareket eder. 

2.   Adres ve yer değişikliği istenen yükle ilgili işlemleri sonuçlandırır. 

3.   Verilen iş emrine göre yükün CFS alanıyla olan ilgisini belirtir.

4.   İş ile ilgili özel talimatlara göre gidilecek iş/iş sahası dokümanlarını temin eder.

11.  İş emrine ve yüke  uygun dorse takma/bırakma işlemini yapar

1.   İş emrindeki yük tanımlamasına uygun dorseyi seçer.

2.   İş emrine uygun dorse takma/bırakma işlemini yapar.

3.   Kullanılması gereken ilave ekipmanı temin eder.

12. Çekici ve dorseyi yüke uygun şekilde konumlandırarak yükün dengeli elleçlenmesini sağlar.

1.  İş makinesini uygun şekilde konumlandırır.

2. Dorse üzerindeki yüklemenin uygunluğunu ve denge konumunu kontrol eder.   

3.  Emniyetli yükleme/ tahliye  işlemlerini açıklar.

 13. Yükü taşır. 

1. Yükü, en uygun rotada, yeni konumuna taşır.

2. Taşıma sırasında oluşan hasar ve deformasyonlar hakkında yapılacak işlemleri sıralar. 

3. Ekranlı iş makinelerinde iş emrinin sistem giriş ve sonlandırılma işlemini yapar.

4. Proje yüklerini talimatlara uygun olarak taşır.

 14. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini takip eder. 

1.   Güvenli çalışma ve kişisel güvenlik yöntemlerini talimatlar doğrultusunda uygular.

2.   Tehlike ve risklere karşı alınacak önlemleri zamanında ve eksiksiz uygular.  

3.   Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A2 birimleri için en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0221-3TERMİNAL ÇEKİCİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3REVİZYON NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Taşımacılık hizmetleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8332


İlişki Türü

Yatay İlerleme Terminal Çekici Operatörü  (Seviye 3) mesleğinin de dâhil olduğu liman iş makineleri operatörleri grubunda mesleki ilerleme, limanlarda operatörlükler arasında çoğunlukla yatay niteliktedir. Bu operatörler genelde kariyer süreçlerinin başlarında Forklift, daha sonra da ECS, CRS ile görev yaparak RTG, SSG veya MHC Operatörlüğüne erişirler. Yeterlilik sınavından başarılı olduğu takdirde; Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3), Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (Seviye 3), Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Seviye 3) ve Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3) olarak çalışabilmektedir.

 


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmaları şartı vardır.

Teorik sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00102855

Qualification Title
Terminal Tractor Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasTransport services
National Occupation Classification

ISCO 08: 8332

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person with this qualification;

 • Recognizes the risks of occupational health and safety and environmental safety.
 • Explains occupational health and safety precautions at working environment and during assignment.
 • Identifies the types and characteristics of dangerous cargoes.
 • Takes environmental safety precautions at working environment.
 • Explains productivity and quality requirements.
 • Specifies the emergency procedures.
 • Applies work start and completion procedures.
 • Explains the types, characteristics and lashing methods of cargoes.
 • Controls tractor and trailer.
 • Manages the tractor/trailer in compliance with moving rules.
 • Performs trailer hooking up/dropping operations in compliance with the work order and cargo.
 • Positions tractor/trailer in compliance with the cargo and provides balanced handling of the cargo.
 • Lifts the cargo.
 • Follows the occupational health and safety and environmental protection measures.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Occupational

Category: Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on national qualification.​
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00102855


Qualification Title
Terminal Tractor Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person with this qualification;

 • Recognizes the risks of occupational health and safety and environmental safety.
 • Explains occupational health and safety precautions at working environment and during assignment.
 • Identifies the types and characteristics of dangerous cargoes.
 • Takes environmental safety precautions at working environment.
 • Explains productivity and quality requirements.
 • Specifies the emergency procedures.
 • Applies work start and completion procedures.
 • Explains the types, characteristics and lashing methods of cargoes.
 • Controls tractor and trailer.
 • Manages the tractor/trailer in compliance with moving rules.
 • Performs trailer hooking up/dropping operations in compliance with the work order and cargo.
 • Positions tractor/trailer in compliance with the cargo and provides balanced handling of the cargo.
 • Lifts the cargo.
 • Follows the occupational health and safety and environmental protection measures.

Further Info

Orientation: Occupational

Category: Special Purpose


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 15UY0221-3TERMINAL TRACTOR OPERATOR LEVEL 3REVISION NO: 01URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Transport services

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 8332


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on national qualification.​


Country Code
-