Yeterlilik Kodu

TR0030033680

Yeterlilik Adı
Tıp Bilimleri Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÜniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://iuc.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Hukuk uygulamalarındaki temel bilgi ve yaklaşımı kazandıran,
 • Yaşam ve ölüm sonrası adli tıbbi değerlendirme prensiplerini kazandıran,.
 • Adli bilimlerin etik değerlerini benimseten,
 • Tıbbi kötü uygulamalarda (tıbbi malpraktis) önleyici ve yorumlayıcı rol alan uzmanlar yetiştiren bir programdır.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Derslerin %40’a kadarı online verilebilir.
 • Alana göre laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler ve tez dahil bilimsel çalışmalar için saha araştırmaları yapılır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Tıp alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Tıp çalışma alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alır.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

Girişimcilik yetkinliği

Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenci ilerlemeleri ödevler, ara sınavlar, bitirme sınavları ile değerlendirilir.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.
 • Alanıyla ilgili yazılan tezin ilgili enstitünün belirleyeceği tez jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Yüksek Lisans ya da dengi koşulu sağlayan lisans bölümü mezunu olmak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

Başarma ŞartlarıDoktora programı boyunca sırasıyla aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir: 1)        Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez aşamasına geçmek. 2)        Tezini tamamlamak 3)        Tez savunma sınavına girebilmek aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak: Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makaleyi veya alanı ile ilgili yer aldığı en az üç makaleyi SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus veri tabanında, ÜAK tarafından belirlenen alan indekslerinde veya TR-dizinde taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunmak, veya Alanı veya tezi ile ilgili olmak koşuluyla kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olmak, veya Alanı veya tezi ile ilgili ulusal/uluslararası Üniversite dışı kaynaklı başarı ile tamamlanmış hakemli bir projede yer almak ya da bu tür bir projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması. 4)         Tez savunma sınavında başarılı olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programı başarı ile bitirenler, PhD unvanına sahip olduklarından akademik kadrolarda görev alabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030033680


Yeterlilik Adı
Tıp Bilimleri Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Üniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Hukuk uygulamalarındaki temel bilgi ve yaklaşımı kazandıran,
 • Yaşam ve ölüm sonrası adli tıbbi değerlendirme prensiplerini kazandıran,.
 • Adli bilimlerin etik değerlerini benimseten,
 • Tıbbi kötü uygulamalarda (tıbbi malpraktis) önleyici ve yorumlayıcı rol alan uzmanlar yetiştiren bir programdır.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Derslerin %40’a kadarı online verilebilir.
 • Alana göre laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler ve tez dahil bilimsel çalışmalar için saha araştırmaları yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Adli Tıp Çalışma alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Tıp alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Adli Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Tıp çalışma alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alır.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

Girişimcilik yetkinliği

Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrenci ilerlemeleri ödevler, ara sınavlar, bitirme sınavları ile değerlendirilir.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.
 • Alanıyla ilgili yazılan tezin ilgili enstitünün belirleyeceği tez jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Yüksek Lisans ya da dengi koşulu sağlayan lisans bölümü mezunu olmak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)


Başarma Şartları
Doktora programı boyunca sırasıyla aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir: 1)        Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez aşamasına geçmek. 2)        Tezini tamamlamak 3)        Tez savunma sınavına girebilmek aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak: Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makaleyi veya alanı ile ilgili yer aldığı en az üç makaleyi SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus veri tabanında, ÜAK tarafından belirlenen alan indekslerinde veya TR-dizinde taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunmak, veya Alanı veya tezi ile ilgili olmak koşuluyla kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olmak, veya Alanı veya tezi ile ilgili ulusal/uluslararası Üniversite dışı kaynaklı başarı ile tamamlanmış hakemli bir projede yer almak ya da bu tür bir projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması. 4)         Tez savunma sınavında başarılı olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programı başarı ile bitirenler, PhD unvanına sahip olduklarından akademik kadrolarda görev alabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030033680

Qualification Title
PhD in Medical Sciences
Awarding BodyIstanbul University - Cerrahpaşa
Awarding Body ContactIstanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://iuc.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • To gain principal knowledge and approach in the legal area.
 • To learn principles of forensic medical evaluation in living and death.
 • To learn ethical principles of forensic sciences.
 • To be an expert in evaluating medical malpractice cases in a predictive and interpretive manner.
Learning Environments
 • Education and training are carried out formally. Up to 40% of courses can be taught online.
 • Applied training is given in laboratories depending on the field. Field research is carried out for scientific studies, including the thesis.
Description
 • Comprehends the knowledge of forensic medicine systematically.
 • Know research methods in forensic medicine at advanced levels.
 • Knows the importance of ethical principles for society and people.
 • Can perform a specific study independently that contributes to the forensic medicine area by either Evaluating or adapting new or substantial thinking, method, projection, and application.
 • Have contributed through original research that extends the frontier of knowledge by developing a substantial body of work, some of which are metrics nations or international refereed publications.
 • Are capable of critical analysis, evaluation, and synthesis of new and complex ideas.
 • Follows evidence-based practices and conducts scientific research in their area.
 • Can communicate with experts to discuss the topics in their area of expertise by showing their competency.
 • They can communicate with their peers, the larger scholarly community, and society in general about the forensic medicine area.
 • Can be expected to promote scientific, ethical, and cultural advancements and contribute to solving problems within academic and professional contexts.
 • Have the experience of collaborating with other medical disciplines.
Key Competencies

Mathematical competence and competence in science, technology and engineering

Personal, social and learning to learn competence

Entrepreneurial competence

Cultural awareness and Expression competence

Further Info

Student progress is evaluated through assignments, midterm exams and final exams.

Letter and number-based grading systems are used to evaluate student success.

The thesis written about the field must be found successful by the thesis jury determined by the relevant institute.

Quality Assurance

In order to supervise the quality of higher education programmes;

 • YÖK plans, organises, manages and supervises higher education institution's educational and other activities.
 • YÖK prepares "University Monitoring and Evaluation Reports" within its own criteria and publishes these reports annually. YÖK prepares reports that include qualitative and quantitative evaluations of higher education institutions in accordance with these annual reports and shares them with general public.
 • The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions, is published by YÖK annually. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations made for foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

The quality of doctorate programmes in higher education is assured as given below:

 1. Establishment and Approval of Curriculum: YÖK determines minimum standards and criteria required to start undergraduate majors and programmes in higher education institutions.

1.1. In higher education institutions, the curriculum of undergraduate programs and the learning outcomes each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues. 

 1. Assessment and Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each doctoral program will bring to the student is carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.
 2. Certification: Students enrolled in doctoral programs who successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a doctorate degree.

Self Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions. In addition, the accreditation decisions made by the accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also show that the quality of programmes' qualifications is assured. YÖKAK carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with its legislation.

Access Requirements

Having a master's degree or an undergraduate degree that meets the equivalent requirement Application conditions accepted by Istanbul University-Cerrahpaşa Education Regulation and Senate (ALES, ÜDS or Equivalent exams, Interview)

Conditions for SuccessThe following conditions must be met throughout the doctoral program: 1) To be successful in the doctoral qualification exam and proceed to the thesis stage. 2) Completing your thesis 3) To be able to take the thesis defence exam, at least one of the following conditions must be met: • At least one article of which he is the first author, or at least three articles related to his field, related to his field or thesis can be published in SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus database, field indexes determined by ÜAK or TR-index. To publish it in a scanned national or international peer-reviewed journal or to submit the acceptance letter for publication to the institute board of directors, or  • Having documented an accepted patent/utility model/industrial design, provided that it is related to the field or thesis, or  • Being involved in a completed national/international non-university refereed project related to the field or thesis or having an interim report accepted as successful by the institution financing such a project. 4) To be successful in the thesis defence exam.  
Progression Paths (Relationship Type)

Those who complete the program can work in academic positions since they have a PhD title.

Legal Basis
 1. Law no. 2547 on Higher Education
  1. Postgraduate Education and Training Regulation
 2. Law no. 2547 on Higher Education (bylaw-35)
  1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation
 3. Qualification in Pharmaceutics Programme Regulation
 4. Qualification in Medicine and Dentistry Programmes Regulation  Qualification in Veterinary Medicine Programme Regulation
Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030033680


Qualification Title
PhD in Medical Sciences

Awarding Body
Istanbul University - Cerrahpaşa

Awarding Body Contact
Istanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • To gain principal knowledge and approach in the legal area.
 • To learn principles of forensic medical evaluation in living and death.
 • To learn ethical principles of forensic sciences.
 • To be an expert in evaluating medical malpractice cases in a predictive and interpretive manner.

Learning Environments
 • Education and training are carried out formally. Up to 40% of courses can be taught online.
 • Applied training is given in laboratories depending on the field. Field research is carried out for scientific studies, including the thesis.

Description
 • Comprehends the knowledge of forensic medicine systematically.
 • Know research methods in forensic medicine at advanced levels.
 • Knows the importance of ethical principles for society and people.
 • Can perform a specific study independently that contributes to the forensic medicine area by either Evaluating or adapting new or substantial thinking, method, projection, and application.
 • Have contributed through original research that extends the frontier of knowledge by developing a substantial body of work, some of which are metrics nations or international refereed publications.
 • Are capable of critical analysis, evaluation, and synthesis of new and complex ideas.
 • Follows evidence-based practices and conducts scientific research in their area.
 • Can communicate with experts to discuss the topics in their area of expertise by showing their competency.
 • They can communicate with their peers, the larger scholarly community, and society in general about the forensic medicine area.
 • Can be expected to promote scientific, ethical, and cultural advancements and contribute to solving problems within academic and professional contexts.
 • Have the experience of collaborating with other medical disciplines.

Key Competencies

Mathematical competence and competence in science, technology and engineering

Personal, social and learning to learn competence

Entrepreneurial competence

Cultural awareness and Expression competence


Further Info

Student progress is evaluated through assignments, midterm exams and final exams.

Letter and number-based grading systems are used to evaluate student success.

The thesis written about the field must be found successful by the thesis jury determined by the relevant institute.


Quality Assurance

In order to supervise the quality of higher education programmes;

 • YÖK plans, organises, manages and supervises higher education institution's educational and other activities.
 • YÖK prepares "University Monitoring and Evaluation Reports" within its own criteria and publishes these reports annually. YÖK prepares reports that include qualitative and quantitative evaluations of higher education institutions in accordance with these annual reports and shares them with general public.
 • The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions, is published by YÖK annually. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations made for foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

The quality of doctorate programmes in higher education is assured as given below:

 1. Establishment and Approval of Curriculum: YÖK determines minimum standards and criteria required to start undergraduate majors and programmes in higher education institutions.

1.1. In higher education institutions, the curriculum of undergraduate programs and the learning outcomes each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues. 

 1. Assessment and Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each doctoral program will bring to the student is carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.
 2. Certification: Students enrolled in doctoral programs who successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a doctorate degree.

Self Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions. In addition, the accreditation decisions made by the accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also show that the quality of programmes' qualifications is assured. YÖKAK carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with its legislation.


Access Requirements

Having a master's degree or an undergraduate degree that meets the equivalent requirement Application conditions accepted by Istanbul University-Cerrahpaşa Education Regulation and Senate (ALES, ÜDS or Equivalent exams, Interview)


Conditions for Success
The following conditions must be met throughout the doctoral program: 1) To be successful in the doctoral qualification exam and proceed to the thesis stage. 2) Completing your thesis 3) To be able to take the thesis defence exam, at least one of the following conditions must be met: • At least one article of which he is the first author, or at least three articles related to his field, related to his field or thesis can be published in SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus database, field indexes determined by ÜAK or TR-index. To publish it in a scanned national or international peer-reviewed journal or to submit the acceptance letter for publication to the institute board of directors, or  • Having documented an accepted patent/utility model/industrial design, provided that it is related to the field or thesis, or  • Being involved in a completed national/international non-university refereed project related to the field or thesis or having an interim report accepted as successful by the institution financing such a project. 4) To be successful in the thesis defence exam.  

Progression Paths (Relationship Type)

Those who complete the program can work in academic positions since they have a PhD title.


Legal Basis
 1. Law no. 2547 on Higher Education
  1. Postgraduate Education and Training Regulation
 2. Law no. 2547 on Higher Education (bylaw-35)
  1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation
 3. Qualification in Pharmaceutics Programme Regulation
 4. Qualification in Medicine and Dentistry Programmes Regulation  Qualification in Veterinary Medicine Programme Regulation

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address